Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlano-remontowych związanych z usunięciem zawilgocenia budynku Placówki Terenowej KRUS w Dąbrowie Tarnowskiej przy al. Wolności 16

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza przetarg

 • Adres: 31-201 Kraków, ul. Bratysławska 1a
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6189400 , fax. 012 6336076
 • Data zamieszczenia: 2014-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
  ul. Bratysławska 1a 1a
  31-201 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6189400, fax. 012 6336076
  REGON: 01251326200170
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krus.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlano-remontowych związanych z usunięciem zawilgocenia budynku Placówki Terenowej KRUS w Dąbrowie Tarnowskiej przy al. Wolności 16
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-remontowych związanych z usunięciem zawilgocenia budynku Placówki Terenowej KRUS w Dąbrowie Tarnowskiej przy al. Wolności 16. Realizacja robót będzie odbywała się w czynnym obiekcie Placówki i nie może powodować przerwy w pracy i obsłudze interesantów KRUS. 2. Zakres robót budowlano-remontowych obejmuje: -wykonanie izolacji poziomej iniekcją ciśnieniową, -wykonanie izolacji pionowej, hydroizolacja z mas bitumicznych oraz termicznej -sprawdzenie udrożnienia drenaży, ewentualna wymiana zniszczonych fragmentów, -wykonanie opaski chodnikowej wokół budynku na szerokości 80 cm, -zamontowanie zaworów burzowych na wszystkich odpływach budynku oraz drenażach, -wymiana pomp w studzienkach drenażowych, -zamontowanie agregatu prądotwórczego, -likwidacja wjazdu do garażu wraz z uzupełnieniem izolacji, elewacji i wykonaniem miejsca parkingowego, -skucie okładzin i tynków wewnętrznych ścian, osuszanie ścian, zabezpieczenie środkami grzybobójczymi, w pomieszczeniu kotłowni skucie płytek z ścian i ponowne ich położenie, -wykonanie tynku renowacyjnego, -dwukrotnie malowanie sufitów farbami lateksowymi, -dwukrotne malowanie ścian farbami silikatowymi lub silikonowymi, -skucie płytek posadzkowych, wylewek wraz z pogłębieniem podłoża wzdłuż ścian pod iniekcję, -wykonanie izolacji pod posadzką masą bitumiczną (hydroizolacja), -wykonanie nowej wylewki i położenie płytek, -wykonanie kanału c.o. z przykryciem blachą żeberkową, -wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej, -wykonanie w pomieszczeniach składnicy akt instalacji wywiewno-nawiewnej, -wymiana instalacji wod-kan i elektrycznej oraz przeróbka instalacji c.o. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót, zawarte w Rozdziale IV SIWZ w oddzielnych plikach. 4. Prace muszą być zrealizowane zgodnie z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 5. Zamawiający zaznacza, iż użyte w SIWZ przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych modeli, systemów, elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne wymienione w SIWZ, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność załączając stosowne opisy techniczne i/lub funkcjonalne. Ponadto jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych pociąga za sobą konieczność dokonania zmian w dokumentacji technicznej (załączonej do SIWZ), Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji zamiennej uwzględniającej wprowadzone zmiany na koszt własny i uzyskania jej akceptacji przez autora dokumentacji oraz o ile to niezbędne uzyskania również uzgodnień (zezwoleń, pozwoleń, itp.) lub decyzji odpowiednich instytucji, podmiotów i organów administracyjnych. 6. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty kosztorysy uproszczone oraz zestawienie materiałów, urządzeń i wyposażenia wraz z nośnikami cenotwórczymi stanowiącymi podstawę do wykonania kosztorysów. W przypadku rozbieżności opisów pomiędzy SIWZ, a zestawieniem materiałów, urządzeń i wyposażenia w ofercie Wykonawcy przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie materiały, urządzenia i wyposażenie zgodne z SIWZ. Cena ma charakter ryczałtowy, więc ewentualne braki lub omyłki w wycenach pozycji robót oraz materiałów i sprzętu w kosztorysie uproszczonym nie stanowią podstawy do żądania dodatkowego wynagrodzenia i przyjmuje się, że Wykonawca zobowiązał się wykonać wszystkie roboty wynikające z SIWZ w ryczałtowej cenie oferty
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452150007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krus.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach