Przetargi.pl
Wymiana pokrycia dachu, części okien w budynku Urzędu Rynek 7

Gmina Kęty ogłasza przetarg

 • Adres: 32-650 Kęty, Rynek 7
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 33 844-76-00 , fax. 33 844 76 60
 • Data zamieszczenia: 2015-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kęty
  Rynek 7 7
  32-650 Kęty, woj. małopolskie
  tel. 33 844-76-00, fax. 33 844 76 60
  REGON: 07218182400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kety.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana pokrycia dachu, części okien w budynku Urzędu Rynek 7
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach zamówienia należy wykonać: - częściową wymianę stolarki okiennej na II piętrze, - wymianę pokrycia dachowego na nową dachówkę, - konserwację pokrycia dachowego z papy, - impregnacja więźby dachowej preparatem ognioochronnym, - montaż ław i stopni kominiarskich, -ocieplenie ścian zewnętrznych na poziomie II piętra, ścian lukarn, dachu mansardowego, ocieplenie podłogi i stropu oraz ściany wewnętrznej w pomieszczeniu biurowym, - instalację odgromową na dachu, - zewnętrzną boazerię wokół okien od zachodu oraz podbitki okapów, - wymianę rynien, koszy przy rynnowych, obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych z blachy tytanowo-cynkowej, - wymianę i montaż nowych włazów dachowych, - przemurowanie komina z kotłowni a pozostałe kominy wyremontować, wszystkie pokryć tynkiem mozaikowym, - uzupełnienie parapetów wewnętrzne marmurem, - malowanie wewnętrzne ścian przyokiennych, - malowanie elewacji nad dachem i wokół lukarn, - dokumentację powykonawczą w 2-ch egz., UWAGA: wykonawca przed malowaniem elewacji zobowiązany jest wykonać próby kolorystyczne i uzgodnić kolorystykę komisyjnie z przedstawicielem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452150007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. 2. Każdy wykonawca biorący udział w przetargu musi przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 10 000,- zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 3. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r., nr 42, poz. 275 ze zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Urzędu Gminy w Kętach w 07 1050 1070 1000 0023 6738 4605 w ING Bank Śląski przy czym Zamawiający musi otrzymać z banku potwierdzenie wpływu przelewu najpóźniej w dniu otwarcia ofert. Za skuteczność operacji finansowo - bankowych odpowiada Wykonawca. Kopię przelewu należy dołączyć do oferty. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub innego dokumentu, oryginał należy złożyć w kasie (kasa zlokalizowana na parterze budynku Urzędu Gminy Kęty) najpóźniej w dniu otwarcia ofert przed upływem godz. 945, a kopię tego dokumentu wpiąć do oferty. Uwaga: W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: 1) w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy prawo Zamówień publicznych, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp lub informacji o tym, że nie należy do grypy kapitałowej lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2) w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, tj. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46, ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja i rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kety.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach