Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa : Sprzętu medyczny do elektroterapii wg. N/w Zakresów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 6315460 , fax. 014 6315460, 6212581
 • Data zamieszczenia: 2015-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ
  ul. Lwowska 178a 178a
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581
  REGON: 85005274000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa : Sprzętu medyczny do elektroterapii wg. N/w Zakresów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa : Sprzętu medyczny do elektroterapii wg. N/w Zakresów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Zakres 1 Elektroda diagnostyczna 4 i 6 biegunowa o stałej krzywiźnie z kablami połączeniowymi do elektrod Zakres 2 Elektroda diagnostyczna 10 biegunowa o stałej krzywiźnie z kablami połączeniowymi do elektrod Zakres 3 Elektroda diagnostyczna 10 biegunowa o zmiennej krzywiźnie z kablami połączeniowymi do elektrod Zakres 4 Elektrody diagnostyczne do mapowania prawego przedsionka wielopunktowe o zmiennej krzywiźnie z kablami połączeniowymi do elektrod Zakres 5 Elektrody ablacyjne 4mm dwukierunkowa z kablami połączeniowymi do elektrod Zakres 6 Elektrody ablacyjne 4mm jednokierunkowe z kablami połączeniowymi do elektrod Zakres 7 Elektrody ablacyjne chłodzone z kablami połączeniowymi do elektrod Zakres 8 Zestaw do punkcji transeptalnego Zakres 9 Introduktor z zastawką hemostatyczną Zakres 10 Jednorazowe elektrody do stymulacji/defibrylacji przezskórnej do defibrylatora Lifepack 12
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331822001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymaga

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach