Przetargi.pl
Transport i odzysk odpadów z oczyszczalni ścieków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju

Gmina Krynica-Zdrój, działająca poprzez jednostkę organizacyjną - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju ogłasza przetarg

 • Adres: 33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 37
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 472 52 76 , fax. 18 472 52 73
 • Data zamieszczenia: 2015-01-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krynica-Zdrój, działająca poprzez jednostkę organizacyjną - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju
  ul. Kraszewskiego 37 37
  33-380 Krynica-Zdrój, woj. małopolskie
  tel. 18 472 52 76, fax. 18 472 52 73
  REGON: 12066546500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwik-krynica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Gminna jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Transport i odzysk odpadów z oczyszczalni ścieków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów w postaci piasku (zawartość piaskowników) w ilości 165 Mg oraz skratek w ilości 120 Mg z oczyszczalni ścieków w Powroźniku i oczyszczalni ścieków w Polanach gm. Krynica-Zdrój. Warunki zamówienia: a) Szacowana ilość odpadów do odbioru i zagospodarowania wynosi 165 Mg - piasek oraz 120 Mg - skratki. Wskazane ilości odpadów do odbioru i zagospodarowania są wielkościami orientacyjnymi przyjętymi dla celu skalkulowania ceny oferty, porównania oferty i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację usługi w wielkości podanej przez Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający informuje, że minimalna ilość odpadów, jaką wykonawca będzie zobowiązany odebrać i zagospodarować wynosi 120 Mg - piasek oraz 60 Mg - skratki (prawo opcji). b) Rodzaj wytworzonych odpadów wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923): zawartość piaskowników - kod 19 08 02 oraz skratki - kod 19 08 01. c) Wykonawca podstawi Zamawiającemu 4 kontenery metalowe o poj. 3 m3 każdy do selektywnego gromadzenia odpadów. d) Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru zawartości piaskowników z oczyszczalni ścieków w Powroźniku oraz skratek z oczyszczalni ścieków w Powroźniku i Polanach. e) Zamówienie musi być realizowane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. - O odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.). 2) Usługa polegająca na transporcie i odzysku poprzez kompostowanie (proces odzysku - R3) ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych powstających w oczyszczalni ścieków w Powroźniku. Warunki zamówienia: a) Szacowana ilość osadu do transportu i odzysku wynosi 3 000 Mg. Wskazana ilość osadu do transportu i odzysku jest wielkością orientacyjną, przyjętą dla celu porównania oferty i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację usługi w wielkości podanej przez Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający informuje, że minimalna ilość osadów jaką Wykonawca będzie zobowiązany odebrać i zagospodarować wynosi 1 750 Mg (prawo opcji). b) Rodzaj wytworzonych odpadów wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923): - ustabilizowane komunalne osady ściekowe o kodzie - 19 08 05. c) Średnie uwodnienie osadu mieści się w przedziale 80%-90%. d) Skład osadów - wyniki z analizy osadów ściekowych stanowią załączniki nr 6 do niniejszej specyfikacji. Badania zostały wykonywane przez Petrogeo Przedsiębiorstwo Usług Laboratoryjnych i Geologicznych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Łukasiewicza 11, 05-200 Wołomin Oddział Laboratorium w Jaśle ul. Przemysłowa 11. 3) Odpady powinny być zagospodarowane na terenie województwa małopolskiego z zachowaniem wymogów określonych przepisami: a) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. - O odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.); b) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232). 2. Za transport i odzysk odpadów odebranych z oczyszczalni ścieków w Powroźniku i Polanach odpowiada Wykonawca. Środki transportu użyte przez Wykonawcę podczas wykonywania usługi muszą być szczelne (nie powodować wycieków); stabilne (uniemożliwiające osuwanie się odpadów i przedostawanie się poza pojazd) oraz mieć ładowność i wytrzymałość przystosowaną do wywozu odpadów i pozwalającą na ich odbiór z oczyszczalni w wymaganym terminie realizacji. 3. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z warunkami technicznymi i przestrzennymi odbioru odpadów, dokonał wizji lokalnej na terenie oczyszczalni ścieków w Powroźniku i Polanach. 4. Wykonawca zobowiązuje się ponosić wszelką odpowiedzialność za sprawy związane z transportem i odzyskiem odpadów. Wykonawca będzie zobowiązany do wywozu odpadów z miejsca ich wytworzenia (tj. oczyszczalni ścieków w Powroźniku i Polanach) do miejsca odzysku odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Odpady będą odbierane przez Wykonawcę sukcesywnie, własnym środkiem transportu, w terminie określonym w ofercie. 5. Wykonawca zapewni transport i odzysk odpadów zgodnie z obowiązującym przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. - O odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do w/w ustaw. 6. Każdorazowo odbiór odpadów będzie potwierdzany przez Wykonawcę na Karcie Przekazania Odpadów. 7. Podstawą do rozliczeń będzie dokument zważenia danej partii odpadu na wadze certyfikowanej dostarczonej przez Wykonawcę. Dokument ważenia będzie podstawą do wystawienia zbiorczych miesięcznych kart przekazania odpadu, które będą podstawą do wystawienia częściowej faktury VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo obecności podczas ważenia odpadów na wadze.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 900000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji usługi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zwik-krynica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach