Przetargi.pl
Rozpoczęcie konserwacji elewacji (wymiana stolarki okiennej)

Zarząd Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa ogłasza przetarg

 • Adres: 31-005 Kraków, ul. Bracka 13
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (012) 422 40 99 , fax. (012) 422 30 75, 422 49 63
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa
  ul. Bracka 13 13
  31-005 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (012) 422 40 99, fax. (012) 422 30 75, 422 49 63
  REGON: 00016537000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ZRZZK.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: państwowa jednostka organizacyjan nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozpoczęcie konserwacji elewacji (wymiana stolarki okiennej)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rozpoczęcie konserwacji elewacji (wymiana stolarki okiennej)w VI L.O. im. A. Mickiewicza i Gimnazjum nr 3 w Krakowie, przy ul. Wąskiej 5-7.Wielkość: 150112.81 EURO.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu składania ofert wykonawca winien wnieść wadium w kwocie 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych). W przypadku formy pieniężnej wadium należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w banku KB S.A. II O/Krakó
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. : - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego lub osób zdolnych do wykonania zamówienia, - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 1. Przedmiot zamówienia mieści się w zakresie działalności Wykonawcy i jest uwidoczniony w dokumentach rejestrowych Wykonawcy, a jeśli specyfika wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania koncesji, zezwolenia, licencji, Wykonawca udokumentuje ich posiadanie, 2.Wykonawca udokumentuje: - swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe w wykonywaniu prac odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot nin. zamówienia, a w szczególności, że wykonał siłami własnymi co najmniej 2 zamówienia w zakresie wymiany stolarki okiennej w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, w okresie ostatnich 5 lat o wartości pojedynczego zamówienia co najmniej 350.000,00 zł, - że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, - że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, a w szczególności: a)kierownik budowy posiada stosowne uprawnienia budowlane, określone przepisami Prawa Budowlanego, jak również wykaże się co najmniej 2-letnią praktyką na budowie przy zabytkach nieruchomych, bądź posiada uprawnienia do prowadzenia prac w obiektach zabytkowych potwierdzone stosownym zaświadczeniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. nr 150, poz.1579), a ponadto jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. nr 5 z 2001r., poz. 42), 3.Wykonawca udokumentuje: a)posiadanie polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu, potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, b)posiadanie środków na rachunkach bankowych lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 30% ceny złożonej oferty. 4.Wykonawca złoży do oferty oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy (wzór formularza w tym zakresie stanowi załącznik nr 4 do SIWZ). Metoda spełnia/ nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych do oferty należy załączyć : a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez spółki cywilne dodatkowo obowiązuje załączenie umowy spółki. b) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zaświadczenia te winny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy , wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do oferty należy dołączyć : a) wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia (zgodnie z zapisem w punkcie VI.b.2 nin. SIWZ) w układzie tabelarycznym, wg załączonego wzoru (zał. nr 5), z podaniem nazwy i adresu obiektu, w którym zostały wykonane, nazwy i adresu firmy lub instytucji, które zleciły wykonanie tych robót, rodzaju robót, ich wartości i daty ich realizacji. Każda realizacja podana w wykazie musi być poparta dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia, b) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca (skład zespołu wykonawczego) i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (w układzie według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do nin. SIWZ) wraz z informacją dotyczącą ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. W przypadku powierzenia części prac podwykonawcom - oprócz zakresu robot należy podać również wartość tych robot wyliczoną wg kosztorysu ofertowego, z podaniem pozycji kosztorysu ofertowego (w układzie według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do nin. SIWZ), c) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia (jeżeli w wykazie, o którym mowa w ppkt b wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował), d) kopię uprawnień budowlanych dla kierownika budowy niezbędnych do wykonania prac objętych zamówieniem, e) kopię zaświadczenia właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla kierownika budowy - uprawniającego do kierowania robotami wymaganej specjalności w obiektach zabytkowych, bądź zaświadczenia firm zatrudniających kierownika budowy - potwierdzających nazwę i lokalizację obiektu zabytkowego, na którym kierownik budowy kierował pracami budowlanymi wymaganej specjalności, czasokres zatrudnienia na tym obiekcie. Zaświadczenia firm winny potwierdzać posiadanie w sumie co najmniej dwuletniej praktyki w wymaganej specjalności przy zabytkach nieruchomych, f) zaświadczenia - dla kierownika budowy - o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego wraz z potwierdzeniem ubezpieczenia go z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, do oferty należy załączyć : a)polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż wartość przedmiotu zamówienia określona w ofercie, bez udziału własnego Wykonawcy, franszyzy i innych ograniczeń wypłaty ubezpieczenia. Obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności na warunkach przedstawionych wyżej obowiązywać będzie przez cały okres realizacji zamówienia. W przypadku konieczności zawarcia kolejnego ubezpieczenia, Wykonawca przed terminem upływu poprzedniego, bez wezwania Zamawiającego, dostarczy nowe ubezpieczenie do Zamawiającego. Brak aktualnego ubezpieczenia może spowodować odstąpienie Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą, że wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa wykonawcy jest nie mniejsza 30% ceny złożonej oferty. Informacja ta winna być wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. VII SIWZ- Wykonawca składa odpowiednio dokumenty i oświadczenia zgodnie z § 2 ust.1,2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 87 poz.605, ze zm.). 5. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi dołączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa w punkcie VI b ust. 4 SIWZ oraz dokumenty wystawione dla każdego z nich, a wymienione w punkcie VII ust. 1 SIWZ, które potwierdzą spełnianie warunków udziału w postępowaniu każdego Wykonawcy. Pozostałe oświadczenia i dokumenty muszą potwierdzać, że Wykonawcy wspólnie spełniają pozostałe warunki udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: ww.zrzzk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach