Przetargi.pl
Podniesienie efektywności energetycznej budynków szkół podstawowych nr 1 i nr 2 oraz przedszkoli: nr 2 z oddziałami integracyjnymi Słoneczko oraz nr 3 Żyrafa w Gminie Brzeszcze na potrzeby realizowanego programu PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 - sygn. akt. WI.271.13.2016

Urząd Gminy Brzeszcze ogłasza przetarg

 • Adres: 32-620 Brzeszcze, ul. Kościelna 4
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 032 7728500
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Brzeszcze
  ul. Kościelna 4 4
  32-620 Brzeszcze, woj. małopolskie
  tel. 032 7728500
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.brzeszcze.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Podniesienie efektywności energetycznej budynków szkół podstawowych nr 1 i nr 2 oraz przedszkoli: nr 2 z oddziałami integracyjnymi Słoneczko oraz nr 3 Żyrafa w Gminie Brzeszcze na potrzeby realizowanego programu PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 - sygn. akt. WI.271.13.2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Podniesienie efektywności energetycznej budynków szkół podstawowych nr 1 i nr 2 oraz przedszkoli: nr 2 z oddziałami integracyjnymi Słoneczko oraz nr 3 Żyrafa w Gminie Brzeszcze na potrzeby realizowanego programu PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Zakres robót objętych Zamówieniem obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, dostawy i montaż wyposażenia - urządzeń oraz wykonanie robót budowlanych związanych z podniesieniem efektywności energetycznej budynków. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę pakietów. Zamówienie zostało podzielone na następujące części/pakiety zamówienia: pakiet nr 1 - Podniesienie efektywności energetycznej budynku Przedszkola nr 2 i 3 w Gminie Brzeszcze - wg załącznika nr 2.1.1 i 2.1.2 do SIWZ. pakiet nr 2 - Podniesienie efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół nr 1 oraz budynku Szkoły podstawowej nr 2 w Gminie Brzeszcze - wg załącznika nr 2.2.1 i 2.2.2 do SIWZ. Pakiet nr 1 - Podniesienie efektywności energetycznej budynku Przedszkola nr 2 i 3 w Gminie Brzeszcze Główny celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej budynku przedszkola nr 2 i 3 mieszczącego się: a) Przedszkole nr 2: przy ulicy Kazimierza Wielkiego 38 w Brzeszczach; b) Przedszkole nr 3: przy ulicy Narutowicza 6 w Brzeszczach. Przedsięwzięcie obejmuje: - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty wykonawcze) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń, w tym ostatecznego pozwolenia na budowę (o ile jest wymagane); - uzyskanie wymaganych efektów wskazanych w audycie stanowiącym integralną część niniejszego PFU (parametrów technologicznych, technicznych i efektów ekologicznych) zgodnie z PFU i wymogami prawa. W celu poprawienia efektywności energetycznej budynków, w zakresie niniejszego zamówienia należy przeprowadzić prace projektowe na bazie Programu funkcjonalno-użytkowego oraz modernizacyjne (budowlane) polegające na: - dociepleniu stropów oraz ścian w celu zmniejszenia ich przenikalności; - wymianie stolarki okiennej; - wymianie drzwi drewnianych na drzwi ocieplone z uszczelkami; - wymianie oświetlenia wbudowanego na energooszczędne typu LED w celu obniżenia zużycia energii; - modernizacji instalacji centralnego ogrzewania. Pakiet nr 2 - Podniesienie efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół nr 1 oraz budynku Szkoły podstawowej nr 2 w Gminie Brzeszcze Główny celem realizacji Przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej budynku Szkół Podstawowych mieszczących się: a) Zespół Szkół nr 1: przy ul. Szkolnej 6 w Brzeszczach; b) Szkoła Podstawowa nr 2: przy ul. Mickiewicza 3 w Brzeszczach. W budynku obecnie nie istnieje w pełni zintegrowany system BMS pozwalający na zarządzanie i pozyskiwanie procesami technicznymi budynku np. zużycie prądu, informacji o ciepłej wodzie, włączonym oświetleniu. Celem systemu zarządzania budynkiem (BMS) jest obniżenie kosztów eksploatacji budynku poprzez zintegrowaniu ze sobą jak największej, ilości dostępnych elementów takich jak oświetlenie, ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja, odnawialne źródła energii czy przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz pomiar zużycia energii. Przedsięwzięcie obejmuje: - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty wykonawcze) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń, w tym ostatecznego pozwolenia na budowę - jeżeli jest wymagane - uzyskanie wymaganych efektów (parametrów technologicznych i technicznych) zgodnie z PFU i wymogami prawa. W celu poprawienia efektywności energetycznej budynków, w zakresie niniejszego zamówienia należy przeprowadzić prace projektowe na bazie Programu funkcjonalno-użytkowego oraz modernizacyjne (budowlane) polegające na: - montażu systemu zarządzania energią w budynku (BMS). Wykonawca opracuje instrukcje obsługi do zamontowanych urządzeń i przeszkoli pracowników zamawiającego w jego siedzibie, co potwierdzi certyfikatem ukończenia szkolenia. Zamawiający wymaga przeszkolenia w zakresie systemu zarządzania energią w budynku BMS sterującego energią oraz z obsługi sterownika pompy ciepła. Ilość osób do przeszkolenia: max 3 w każdym z obiektów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: pakiet nr 1 - 28.300,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy trzysta zł 00/100 gr), pakiet nr 2 - 9.800,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset zł 00/100 gr) RAZEM: 38.100,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy sto zł 00/100 gr). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu przewidzianego na złożenie ofert, określonego w pkt XI.1. SIWZ. 3. Forma wniesienia wadium (art. 45 ust 6 Pzp): Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w następujących formach: 1) pieniądzu (tj. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego); 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu (przelewem) Wykonawca dołącza do oferty dowód wpłaty wadium - potwierdzający dokonanie przelewu. Na poleceniu przelewu zaleca się wpisać nr postępowania przetargowego: sygn. akt. WI.271.13.2016. Wadium w pieniądzu należy wnosić na konto: Bank Spółdzielczy O/Brzeszcze nr konta 44 8446 1016 2002 0075 2374 0005. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany powyżej. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, w ofercie (formularz ofertowo-cenowy - załącznik nr 1 do SIWZ) należy podać numer konta, na jakie Zamawiający powinien dokonać jego zwrotu. 5. W pozostałych formach wniesienia wadium (w innej formie niż pieniądz) wymagane jest złożenie oryginału dokumentu w kasie Urzędu Gminy w Brzeszczach w godzinach otwarcia kasy tj.: poniedziałek, środa, czwartek: od godz. 7.30 do godz. 14.30; wtorek od godz. 8.30 do godz. 16.30; piątek od godz. 7.30 do godz. 13.30 do upływu terminu składania ofert. Natomiast kopię dokumentu wniesienia wadium należy załączyć do oferty. 6. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania, ponownego wniesienia określa art. 46 Pzp. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca: a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, ze nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. b) którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Rękojmia na roboty budowlane
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.brzeszcze.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach