Przetargi.pl
Wykonanie zadania pn.: Kontynuacja izolacji pionowej fundamentów zespołu budynków, realizowanego w zespole historycznych klinik uniwersyteckich - Oddziale Klinicznym Kliniki Neurologii, Neurochirurgii i Neurotraumatologii przy ul. Botanicznej 3 w Krakowie (DFZP-BZ-271-115/2016)

Szpital Uniwersytecki w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-501 Kraków, ul. Kopernika 36
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 424 71 21,012 424 70 46 , fax. 012 424 71 22, 012 424 71 20
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Uniwersytecki w Krakowie
  ul. Kopernika 36 36
  31-501 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 424 71 21,012 424 70 46, fax. 012 424 71 22, 012 424 71 20
  REGON: 00028868500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.su.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie zadania pn.: Kontynuacja izolacji pionowej fundamentów zespołu budynków, realizowanego w zespole historycznych klinik uniwersyteckich - Oddziale Klinicznym Kliniki Neurologii, Neurochirurgii i Neurotraumatologii przy ul. Botanicznej 3 w Krakowie (DFZP-BZ-271-115/2016)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Kontynuacja izolacji pionowej fundamentów zespołu budynków, realizowanego w zespole historycznych klinik uniwersyteckich - Oddziale Klinicznym Kliniki Neurologii, Neurochirurgii i Neurotraumatologii przy ul. Botanicznej 3 w Krakowie. Zakres robót budowlano-konserwatorskich obejmuje: a) Wykonanie izolacji fundamentów b) Wykonanie kanalizacji od strony wschodniej c) Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki d) Wykonanie planu BIOZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium wynosi: 4 000,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach