Przetargi.pl
Roboty remontowe, ogólnobudowlane w budynku DPS przy ul. Krakowskiej 45 front.

Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 31-066 Kraków, ul. Krakowska 55
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 4306317 , fax. 012 4306212
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej
  ul. Krakowska 55 55
  31-066 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 4306317, fax. 012 4306212
  REGON: 00029299400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dpskrakowska.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka organizacyjna Systemu Pomocy Społecznej Gminy Miejskiej Kraków.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty remontowe, ogólnobudowlane w budynku DPS przy ul. Krakowskiej 45 front.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.Roboty remontowe, ogólnobudowlane w budynku DPS przy ul. Krakowskiej 45 front. Zadanie pn. Roboty remontowe, ogólnobudowlane w budynku DPS przy ul. Krakowskiej 45 front polega na wykonaniu w pomieszczeniach, na ciągach komunikacyjnych i klatce schodowej budynku nw robót : uzupełnienie pęknięć na ścianach i sufitach, odbicie odpadających tynków i wykonanie nowych, wykonanie robót malarskich na kondygnacjach od parteru do III piętra ,poddasze, i klatce schodowej. Sufity akryl biały. Ściany akryl lub lateks kolor jasny pastelowy np. beżowy, ecru. Ściany na ciągach komunikacyjnych, klatce schodowej , zastosować farby umożliwiające czyszczenie zabrudzeń ,farby lateksowe. wykonanie naprawy i uzupełnienia wykładziny podłogowej , wykładzina PCV, w pokojach mieszkalnych , kolor beżowy z ciemnymi kropkami - zgodny z kolorystyką istniejącej wykładziny, wymiana wykładziny PCV na płytki gresowe w korytarzu na III piętrze , poddasze, Zastosować płytki o wym. Nie mniejszym niż 30x30, gres szkliwiony , I gatunek, przypominający naturalny kamień, w kolorze beżowym , w nawiązaniu do wymiarów i kolorystyki istniejacych płytek klatki schodowej. Cokół o wymiarze nie mniejszym niż 7,0x30cm Uwaga: Ostateczny dobór wzorów i kolorów wszystkich materiałów w uzgodnieniu z Zamawiającym. Roboty realizowane będą w częściowo użytkowanym obiekcie. Roboty mają być zrealizowane eatapami tj. jeden etap to wykonanie robót na danej kondygnacji ( parter, I, II , III piętro) , tak aby można było wprowadzić mieszkańców. Parter malowany jest jako ostatni etap. Kolejność pozostałych etapów zostanie ustalona przy przekazywaniu placu budowy, w oparciu o przygotowany przez Wykonawce harmonogram robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ, którego elementami są: Przedmiar robót. Specyfikacjia Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 2. Kwota wadium wynosi 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. przed dniem 11.08.2016r. godzina 11:00. 4. Wadium może być wnoszone w następujących formach: w pieniądzu wpłacone przelewem na podany niżej rachunek bankowy Zamawiającego: 04 1020 2892 0000 5302 0589 8806 w tytule przelewu należy wpisać: wadium do przetargu DPS/TG/pn/2/2016 ,przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej,z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, w gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utrzymaniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, z 2008 r. nr 116, poz. 730 i 732, poz. 1505 oraz z 2010 r. nr 96, poz. 620). 5. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 6. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą, może być w oddzielnej kopercie, która powinna zostać opisana : wadium do przetargu DPS/TG/pn/2/2016. 7. Zamawiający zwróci wadium zgodnie z atr. 45 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.dpskrakowska.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach