Przetargi.pl
Modernizacja budynku parterowego przy ul. A.Chmielowskiego 6 - DPS, ul. Krakowska 55.

Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 31-066 Kraków, ul. Krakowska 55
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 4306317 , fax. 012 4306212
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej
  ul. Krakowska 55 55
  31-066 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 4306317, fax. 012 4306212
  REGON: 00029299400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dpskrakowska.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka organizacyjna Systemu Pomocy Społecznej Gminy Miejskiej Kraków

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja budynku parterowego przy ul. A.Chmielowskiego 6 - DPS, ul. Krakowska 55.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Modernizacja budynku parterowego przy ul. A.Chmielowskiego 6 - DPS, ul. Krakowska 55. Zadanie pn. Modernizacja budynku parterowego przy ul. A.Chmielowskiego 6 - DPS, ul. Krakowska 55 polega na wykonaniu robót budowlanych w budynku parterowym, niemieszkalnym znajdującym się na dz. nr 54/7 obr. 216 Śródmieście, w celu dostosowania budynku do potrzeb DPS i osób niepełnosprawnych. Zakres robót Wykonanie robót rozbiórkowych i wyburzeń wraz z przebiciami (usuniecie istniejących drzwi, wyposażenia łazienkowego). Usunięcie istniejących warstw posadzkowych w pomieszczeniu wiatrołapu, łazienki i fragment w pomieszczeniu nr 1. Wykonanie nowych warstw posadzkowych wraz z ułożeniem prawidłowych warstw m.in. izolacji poziomej oraz robot wykończeniowych posadzkowych. Roboty murowe związane z budowa ściany działowej pomieszczenia łazienki oraz przebudową ściany pomieszczenia wiatrołapu. Wymiana tynków wewnętrznych na fragmentach, wykonanie sufitów podwieszanych. Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz drzwi zewnętrznych wejściowych. Wykonanie warstw podłogowych z izolacjami wraz z posadzkami. Renowacja istniejącego parkietu. Roboty wykończeniowe. Modernizacja instalacji sanitarnej (wod - kan) i elektrycznej oraz C.O Wykonanie dokumentacji powykonawczej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ, którego elementami są: a. Projekt budowlano-wykonawczy wraz z zestawieniem stolarki drzwiowej. b. Przedmiar robót. c. Specyfikacjia Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 2. Kwota wadium wynosi 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. przed dniem 11.08.2016r. godzina 10:00. 4. Wadium może być wnoszone w następujących formach: w pieniądzu wpłacone przelewem na podany niżej rachunek bankowy Zamawiającego: 04 1020 2892 0000 5302 0589 8806 w tytule przelewu należy wpisać: wadium do przetargu DPS/TG/pn/1/2016 -przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej,z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, w gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utrzymaniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, z 2008 r. nr 116, poz. 730 i 732, poz. 1505 oraz z 2010 r. nr 96, poz. 620). 5. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 6. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą, może być w oddzielnej kopercie, która powinna zostać opisana : wadium do przetargu DPS/TG/pn/1/2016. 7. Zamawiający zwróci wadium zgodnie z atr. 45 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.dpskrakowska.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach