Przetargi.pl
Przebudowie kortów tenisowych w Bukownie przy ul. Ks. Zelka na działce nr ewid. 98/6

Gmina Bukowno - Urząd Miejski ogłasza przetarg

 • Adres: 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 16
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6421533 , fax. 032 6421544
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bukowno - Urząd Miejski
  ul. Kolejowa 16 16
  32-332 Bukowno, woj. małopolskie
  tel. 032 6421533, fax. 032 6421544
  REGON: 27625748100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bukowno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowie kortów tenisowych w Bukownie przy ul. Ks. Zelka na działce nr ewid. 98/6
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: Przebudowie kortów tenisowych w Bukownie przy ul. Ks. Zelka na działce nr ewid. 98 /6 Zakres przedmiotu zamówienia określają: SIWZ, przedmiary robót, Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji robót zostały określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) demontaż istniejących murków betonowych, b) częściowy demontaż istniejącego wyposażenia sportowego - 4 słupki, c) usunięcie nawierzchni ceglanej i podbudowy z istniejących boisk, d) usunięcie istniejącego chodnika, e) wykonanie nowej podbudowy, f) wykonanie nawierzchni kortów z trawy syntetycznej o pow. 1.197,10 m2, g) montaż wyposażenia sportowego, h) wykonanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej o pow. 340,0 m2, i) wykonanie ogrodzenia kortów z paneli z prętów stalowych do wys. 2,0 m, a od 2 do 4 m. wysokości siatką polipropylenową na słupkach stalowych wraz z montażem bramy i furtki stalowych, malowanych proszkowo, j) wykonanie zasilania i oświetlenia zewnętrznego kortów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 9.000,00zł (słownie:-dziewięć-tysięcy-złotych-00/100) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach wybranych przez Wykonawcę: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium musi być wniesione do dnia: 11.08.2016 r. do godz. 10.00 Wadium w pieniądzu musi być wniesione na konto Zamawiającego nr: 59 1240 4748 1111 0000 4874 8719 z dopiskiem Wadium - Przebudowa kortów tenisowych w Bukownie. 4. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w formach innych niż pieniądz, Wykonawca składa wadium w siedzibie Zamawiającego - w kasie, a do oferty załącza kserokopię.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bukowno.pl/m_gl.php?action=n&id=127&szbl=2&id_poz=7881
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach