Przetargi.pl
Remont drogi gminnej - ul. Starowiejskiej wraz z ul. Strażacką w Podolszu, oraz remont nawierzchni drogi gminnej Od Krzyża w Smolicach, gmina Zator

Burmistrz Zatora ogłasza przetarg

 • Adres: 32-640 Zator, ul. Rynek 10
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8412215
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Zatora
  ul. Rynek 10 10
  32-640 Zator, woj. małopolskie
  tel. 033 8412215
  REGON: 00053107400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zator.iap.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi gminnej - ul. Starowiejskiej wraz z ul. Strażacką w Podolszu, oraz remont nawierzchni drogi gminnej Od Krzyża w Smolicach, gmina Zator
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia : a. W zakres prac wchodzą m. in.: - ul. Starowiejska wraz z ul. Strażacką : ułożenie nawierzchni bitumicznej na łącznej pow. 2.370 m2, skropienie istniejącej nawierzchni emulsją (520 m2), uz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium - 7.000,00 zł, w jednej z form dopuszczalnych ustawą, wniesione przed terminem otwarcia ofert. (Oryginał dokumentu złożony przed otwarciem ofert u Skarbnika Gminy, kopia dołączona do oferty). W przypadku wpłaty gotówkowej - nr konta Zamawiającego :
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - 8 % ceny ofertowej brutto, w formie dozwolonej ustawą, z czego 30 % stanowić będzie zabezpieczeniem z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady. Wybrany Wykonawca najpóźniej w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w zadeklarowanej formie, w wysokości 8 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, z zaokrągleniem do pełnego 1.000,00 zł. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest na: - zabezpieczenie należytego wykonania robót - 70 % całości zabezpieczenia, zwrócone Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty protokołu odbioru końcowego lub od daty usunięcia i odbioru ew. usterek. - na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości - 30 % całości zabezpieczenia, zwrócone Wykonawcy w ciągu 15 dni od zakończenia okresu gwarancji i rękojmi. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy oraz inne wymogi określone w SIWZ, tzn. : 1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj.: - wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (tj. od 24.04.2004 r.), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, (tj. roboty drogowe bitumiczne o wartości nie mniejszej niż podana cena ofertowa). - kierownik budowy przewidziany do prowadzenia robót posiada uprawnienia i doświadczenie przy tego typu robotach od co najmniej 3 lat. 3/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. - zaakceptują rozliczenie umowy fakturami częściowymi - miesięcznymi (zgodnie z zaawansowaniem robót), płatnymi do 30 dni od ich dostarczenia, - suma faktur, dot. ul. Starowiejskiej wraz z ul. Strażacką w Podolszu zapłaconych w 2009 r. - do 104.000,00 zł brutto, reszta w styczniu 2010 r. 4/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Oceny spełnienia w/w warunków Zamawiający dokona sprawdzając kompletność oferty oraz poprawność złożonych dokumentów wymienionych w pkt. VI SIWZ metodą : spełnia - nie spełnia. Uwaga! Nie spełnienie jakiegokolwiek z wyżej wymienionych wymagań (z zastrzeżeniem art. 26 ustawy) spowoduje wykluczenie z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 5/ Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udział w postępowaniu. - W przypadku, o którym mowa w ust. 5/ wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zam. publicznego. - przepisy dot. wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 5/. - jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 5/ została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy o zam. publiczne, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu : 1/ Wypełniony i podpisany przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentowania wykonawcy formularz ofertowy - załącznik nr 1; 2/ podpisane przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentowania wykonawcy oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1, 2, 3 Ustawy - zał. nr 2 do oferty. 3/ podpisane przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentowania wykonawcy oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 4 i art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy - zał. nr 3 do oferty. 4/ Oświadczenie o uprawnieniach i doświadczeniu kierownika budowy (min. 3 lata) oraz ilości pracowników przewidzianych do wykonania zamówienia - zał. nr 4 do oferty, wraz z kopią uprawnień kierownika budowy i kopią zaświadczenia z właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 5/ Oświadczenie o robotach rodzajowo i wartościowo podobnych (tj. roboty drogowe bitumiczne o wartości nie mniejszej niż podana cena ofertowa) wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (tj. od 24.04.2004 r.), a jeżeli okres prowadzenia działalności w danym zakresie jest krótszy, to w tym okresie, w ilości co najmniej 2, wraz z referencjami - zał. nr 5 do oferty. 6/ Oświadczenie o zakresie robót powierzonych podwykonawcy - zał. nr 6 do oferty. 7/ Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - zał. nr 7. 8/ Kopię aktualnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej dział. gospodarczej - zał. nr 8. 9/ dowód wniesienia wadium - zał. nr 9, 10/ Kosztorysy ofertowe (uproszczone lub szczegółowe) - zał. nr 10. 11/ Zaparafowany wzór umowy - zał. nr 1B. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi spełniać odpowiednio warunki opisane w § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (z późniejszymi zmianami), w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty maja być składane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zator.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach