Przetargi.pl
Remont drogi rolnej Dzielna w miejscowości Toporzysko

Gmina Jordanów ogłasza przetarg

 • Adres: 34-240 Jordanów, ul. Rynek 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 2693510 , fax. 18 2693526
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jordanów
  ul. Rynek 2 2
  34-240 Jordanów, woj. małopolskie
  tel. 18 2693510, fax. 18 2693526
  REGON: 49189225100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina-jordanow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi rolnej Dzielna w miejscowości Toporzysko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na wykonanie zadania pn Remont drogi rolnej Dzielna w miejscowości Toporzysko. W niniejszym przedsięwzięciu przewidziano do realizacji: Remont drogi rolnej Dzielna w miejscowości Toporzysko o dł. 1140 m. Zakres zamówienia obejmuje min. - korytowanie na całej szerokości jezdni, - profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, - podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa dolna -po zagęszczeniu 20 cm - tłuczeń, - podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna - po zagęszczeniu 10 cm- tłuczeń, kliniec - wykonanie przepustu z rury karbowanej, - mechaniczne karczowanie, - roboty ziemne koparkami. Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 2. Wykonawca zobowiązuje się do: 1) wykonania robót składających się na przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie z SIWZ, dokumentacją ,obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. 2) użycia materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) zapewnienia kierownictwa i nadzoru nad realizowanym przedmiotem umowy, organizacji i utrzymania zaplecza niezbędnego dla realizowanego przedmiotu umowy, 4) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń istniejącej infrastruktury technicznej w toku realizacji - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, 5) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go w terminie ustalonym dla odbioru końcowego, 6) organizacji siły roboczej i pracy niezbędnych specjalistów wraz z nadzorem bezpośrednim nad robotami, zapewnienia pracy sprzętu budowlano-montażowego i środków transportu, 7) zapewnienia właściwych warunków składowania materiałów oraz ich ochronę, 8) realizacji robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia ludzi i mienia Zamawiającego, 3. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 4. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego. 5. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewniają uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w/w dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 2.000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Jordanowie Nr 74 8799 0001 0000 0000 0475 0036 z dopiskiem wadium na: Remont drogi rolnej. 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. 7. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 8. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 9. Zasady zwrotu wadium oraz jego utraty określa art. 46 ust. 1-5 ustawy pzp. 10. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina-jordanow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach