Przetargi.pl
Ulepszenie nawierzchni podwórka w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku przy ul. Rynek 10

Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 32-500 Chrzanów, ul. Garncarska 4
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6233191 , fax. 032 6230058
 • Data zamieszczenia: 2015-08-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
  ul. Garncarska 4 4
  32-500 Chrzanów, woj. małopolskie
  tel. 032 6233191, fax. 032 6230058
  REGON: 12028897900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzzk.chrzanow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ulepszenie nawierzchni podwórka w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku przy ul. Rynek 10
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest ulepszenie nawierzchni podwórka w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku przy ul. Rynek 10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 1 do SIWZ. Uwaga: Nazwy materiałów użyte w przedmiarze robót i STWiORB należy traktować jako wzorcowe. Wykonawca ma prawo do zaproponowania materiałów lub urządzeń równoważnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzzk.chrzanow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach