Przetargi.pl
1. Remont drogi gminnej Maludy nr K340058 dz. ewid. nr 1653 w miejsc. Jurków w km 0+ 000 - 0+400. 2. Remont drogi gminnej Ługowina Średnica nr K340102 w miejsc. Skrzydlna w km 0+ 000 - 0+450.

Wójt Gminy Dobra ogłasza przetarg

 • Adres: 34-642 Dobra, Dobra 233
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 3330020 , fax. 18 3330020 wew. 200
 • Data zamieszczenia: 2015-10-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Dobra
  Dobra 233 233
  34-642 Dobra, woj. małopolskie
  tel. 18 3330020, fax. 18 3330020 wew. 200
  REGON: 00053222800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminadobra.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  1. Remont drogi gminnej Maludy nr K340058 dz. ewid. nr 1653 w miejsc. Jurków w km 0+ 000 - 0+400. 2. Remont drogi gminnej Ługowina Średnica nr K340102 w miejsc. Skrzydlna w km 0+ 000 - 0+450.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Remont drogi gminnej Maludy nr K340058 dz. ewid. nr 1653 w miejsc. Jurków w km 0+ 000 - 0+400, wykonanie robót ziemnych, uzupełnienie podbudowy nawierzchni drogi kruszywem łamanym, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, uzupełnienie poboczy, remont elementów odwodnienia , rowów i przepustów. 2. Remont drogi gminnej Ługowina Średnica nr K340102 w miejsc. Skrzydlna w km 0+ 000 - 0+450, uzupełnienie podbudowy nawierzchni drogi kruszywem łamanym, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, uzupełnienie poboczy, remont elementów odwodnienia , rowów i przepustów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają przedmiary robót zał. Nr 9 do siwz oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zał. Nr 10 do swiz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium na wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości 6.000,00zł (słownie: sześć tysięcy złotych). Wykonawca, który nie wniósł wadium, zostaje wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwrancji i rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.malopolska.pl/ugdobra
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach