Przetargi.pl
Remont dróg gminnych na terenie Gminy Jordanów w miejscowościach - Naprawa, Łętownia, Osielec, Toporzysko, Wysoka.

Gmina Jordanów ogłasza przetarg

 • Adres: 34-240 Jordanów, ul. Rynek 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 2693510 , fax. 18 2693526
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jordanów
  ul. Rynek 2 2
  34-240 Jordanów, woj. małopolskie
  tel. 18 2693510, fax. 18 2693526
  REGON: 49189225100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina-jordanow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dróg gminnych na terenie Gminy Jordanów w miejscowościach - Naprawa, Łętownia, Osielec, Toporzysko, Wysoka.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont dróg gminnych na terenie Gminy Jordanów w miejscowościach: Naprawa - droga dojazdowa do basenu długości 93 m, Wysoka droga gminna Skawska długości 210 m, Wysoka droga gminna Dziwiszówka długości 105 m, Łętownia droga gminna Makuch Wyżny długości 215 m, Osielec droga gminna Świstkowa długości 30 m, Osielec droga gminna Książkowa długości 105 m, Osielec droga gminna Koniówkowa długości 70 m, Toporzysko droga gminna Łazarzowa długości 130 m, Toporzysko droga gminna Kulakowa długości 145 m, Naprawa droga gminna Brzeźniowa (1K) długości 130 m, Naprawa droga gminna Brzeźniowa (2W) długości 80 m, Naprawa droga gminna Antołowa (1W) długości 100 m, Naprawa droga gminna Antołowa (1S) długości 120 m, Naprawa droga gminna Antołowa (3F) długości 175 m, Naprawa droga gminna Gwiżdzowa długości 90m, Toporzysko droga gminna Strzelcowa długości 80 m. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych wraz z robotami towarzyszącymi. Szczegółowy zakres, wielkość robót został określony w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10.000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy. złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Jordanowie Nr 74 8799 0001 0000 0000 0475 0036 z dopiskiem wadium na: remont dróg gminnych 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. 7. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 8. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 9. Zasady zwrotu wadium oraz jego utraty określa art. 46 ust. 1-5 ustawy pzp. 10. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina-jordanow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach