Przetargi.pl
Remont dróg rolnych w miejscowościach: Toporzysko droga rolna Kowalczykowa, Osielec droga rolna Oleksowa

Gmina Jordanów ogłasza przetarg

 • Adres: 34-240 Jordanów, ul. Rynek 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 2693510 , fax. 18 2693526
 • Data zamieszczenia: 2016-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jordanów
  ul. Rynek 2 2
  34-240 Jordanów, woj. małopolskie
  tel. 18 2693510, fax. 18 2693526
  REGON: 49189225100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina-jordanow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dróg rolnych w miejscowościach: Toporzysko droga rolna Kowalczykowa, Osielec droga rolna Oleksowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na wykonanie zadania pn Remont dróg rolnych w miejscowościach: Toporzysko droga rolna Kowalczykowa , Osielec droga rolna Oleksowa. W niniejszym przedsięwzięciu przewidziano do realizacji: Remont dróg w miejscowości Toporzysko droga rolna Kowalczykowa dł. 200 m, w miejscowości Osielec droga rolna Oleksowa dł. 185 m. Zakres zamówienia obejmuje min. Droga rolna Kowalczykowa w Toporzysku: - roboty przygotowawcze i ziemne, - rozebranie nawierzchni z płyt betonowych, - wykonanie przepustu z rury karbowanej, - profilowanie i zagęszczanie podłoża - wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mieszanka asfaltowa, - wykonanie koryt na całej szerokości jedni i chodników, - oczyszczanie rowów i przepustów - ułożenie korytek ściekowych z elementów betonowych, krawężników betonowych, wyrównanie istniejącej podbudowy, Droga rolna Oleksowa w Osielcu: - roboty przygotowawcze i ziemne, - wymiana istniejącego przepustu z rur betonowych, - profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, - regulacja studzienek kanalizacyjnych, - wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznych, mieszanka asfaltowa - założenie korytek ściekowych - formowanie i zagęszczanie nasypów - profilowanie i zagęszczanie podłoża - ułożenie korytek ściekowych z elementów betonowych, - wyrównanie istniejącej podbudowy - montaż i ustawienie słupów pojedynczych żelbetonowych. Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. - Gwarancja i rękojmia 1) Wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji na roboty budowlane na okres 60 miesięcy od dnia następnego po dokonaniu odbioru końcowego na podstawie podpisanego przez strony protokołu odbioru końcowego. 2) Wykonawca zobowiązany będzie udzielić rękojmi na okres 60 miesięcy od dnia następnego po dokonaniu odbioru końcowego na podstawie podpisanego przez strony protokołu odbioru końcowego. 3) Szczegółowe warunki określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązuje się do: 1) wykonania robót składających się na przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie z SIWZ, dokumentacją ,obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. 2) użycia materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) zapewnienia kierownictwa i nadzoru nad realizowanym przedmiotem umowy, organizacji i utrzymania zaplecza niezbędnego dla realizowanego przedmiotu umowy, 4) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń istniejącej infrastruktury technicznej w toku realizacji - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, 5) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go w terminie ustalonym dla odbioru końcowego, 6) organizacji siły roboczej i pracy niezbędnych specjalistów wraz z nadzorem bezpośrednim nad robotami, zapewnienia pracy sprzętu budowlano-montażowego i środków transportu, 7) zapewnienia właściwych warunków składowania materiałów oraz ich ochronę, 8) realizacji robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia ludzi i mienia Zamawiającego, 3. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 4. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego. 5. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewniają uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w/w dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 2.000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Jordanowie Nr 74 8799 0001 0000 0000 0475 0036 z dopiskiem wadium na: Remont dróg rolnych. 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. 7. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 8. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 9. Zasady zwrotu wadium oraz jego utraty określa art. 46 ust. 1-5 ustawy pzp. 10. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina-jordanow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach