Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych do zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Orkana 17 w Nowym Targu

Gmina Miasto Nowy Targ ogłasza przetarg

 • Adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 2611244 , fax. 018 2662312
 • Data zamieszczenia: 2016-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Nowy Targ
  ul. Krzywa 1 1
  34-400 Nowy Targ, woj. małopolskie
  tel. 018 2611244, fax. 018 2662312
  REGON: 00052395600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowytarg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych do zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Orkana 17 w Nowym Targu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych do zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Orkana 17 w Nowym Targu. 2. Zakres czynności związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1/ opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację istniejącej nawierzchni boiska asfaltowego wraz ze zgłoszeniem w Starostwie Powiatowym robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, 2/ wykonanie robót budowlanych obejmujących modernizację nawierzchni boiska asfaltowego polegającą na wykonaniu bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej, 3/ montaż piłkochwytu bocznego z wymianą siatki piłkochwytów istniejących i montaż trybun zewnętrznych zgodnie z wcześniej opracowaną przez wykonawcę dokumentacją projektową a w szczególności: a) wykonanie bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej typu EPDM, b) wymalowanie na nowej nawierzchni linii boisk do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej, c) wymianę siatki stalowej ocynkowanej istniejących piłkochwytów na siatkę polipropylenową 2 szt. x 116 [m2] = 232 [m2] w kolorze niebieskim o wymiarach oczka 40x40 [mm] z oczyszczeniem i malowaniem słupów piłkochwytów, d) montaż nowego piłkochwytu bocznego z siatki polipropylenowej w wymiarach 8,30x4,00=32,20 [m2] w kolorze niebieskim za tablicą do gry w koszykówkę, e) montaż trybun zewnętrznych 2 rzędowych z siedziskami plastikowymi, podestami kratowymi typu VEMA i konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo o długości 7,50 m w ilości 2 szt. Ilość siedzisk jednej trybuny wynosi 27 szt. Trybuny montowane na fundamencie betonowym. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa program funkcjonalno-użytkowy opracowany przez Pana inż. Piotra Pudzisza. 4. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia: 1/ wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia w formie ryczałtu, 2/ wykonawca jest zobowiązany do konsultowania z zamawiającym wszelkich rozwiązań technicznych i ekonomicznych, również w zakresie proponowanych materiałów i uzyskania jego akceptacji, a rozwiązanie projektowe zawarte w opracowanej dokumentacji wymagają zatwierdzenia przez zamawiającego w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy. 3/ wszelkie niezbędne materiały zabezpiecza wykonawca, 4/ wymagania dla bezpiecznej nawierzchni typu EPDM: a) nawierzchnia: bezpieczna, bezspoinowa, poliuretanowa typu EPDM o grubości ok. 13 [mm] układana mechanicznie na istniejącej nawierzchni asfaltowej boiska o powierzchni 1040 [m2 ], b) nawierzchnię boiska dostosować do poziomu istniejącego odwodnienia liniowego boiska oraz do istniejącego obrzeża betonowego okalającego boisko, c) kolor nawierzchni: boisko do siatkówki, pola koła do piłki ręcznej oraz pola podkoszowe boiska do koszykówki w kolorze zielonym a boisko do piłki ręcznej w kolorze ceglasto-czerwonym, d) kolory linii: boisko do piłki ręcznej w kolorze białym, do siatkówki w kolorze żółtymi do koszykówki w kolorze niebieskim 5/ wywóz i składowania gruzu zapewnia wykonawca, 6/ wykonawca zobowiązany jest do: a) wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót z zachowaniem warunków wynikających z norm technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie z  wymogami sztuki budowlanej, b) zapewnienia bezpiecznych warunków na placu budowy i w jego otoczeniu, c) wykonania pełnego zakres robót przedstawiony w przedmiocie zamówienia, także tych nie wymienionych w zamówieniu ani innych dokumentach, a niezbędnych do realizacji zamówienia a wartość umowy zawiera również wartość tych robót i należne opłaty, 7/ wykonawca udzieli minimum 5-letniej rękojmi i gwarancji na wykonane roboty, zamontowane urządzenia i wbudowane materiały, 8/ w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz programie funkcjonalno - użytkowym wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe i należy je rozpatrywać z wyrazem lub równoważne albo nie gorsze niż
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1/ pieniądzu, 2/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3/ gwarancjach bankowych, 4/ gwarancjach ubezpieczeniowych, 5/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1804). 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank PeKaO S.A. I o/Nowy Targ Al. Tysiąclecia 35A konto nr 08124015741111000007897577. Kserokopię wpłaty lub kserokopię wadium w inne formie należy dołączyć do oferty. 4. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądzu (poręczenie, gwarancja) zatwierdzonej przez zamawiającego, odpowiednie dokumenty w formie oryginału muszą być złożone za potwierdzeniem u Pani mgr Ewy Balickiej pok. 109 I p. w terminie składania oferty. 5. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres rękojmi i gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowytarg.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach