Przetargi.pl
Budowa parkingu przy Inkubatorze Przedsiębiorczości w Andrychowie

Gmina Andrychów reprezentowana przez Burmistrza ogłasza przetarg

 • Adres: 34-120 Andrychów, Rynek 15
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (0-33) 875-23-60 , fax. (0-33) 875-29-16
 • Data zamieszczenia: 2016-07-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Andrychów reprezentowana przez Burmistrza
  Rynek 15 15
  34-120 Andrychów, woj. małopolskie
  tel. (0-33) 875-23-60, fax. (0-33) 875-29-16
  REGON: 00052401600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.andrychow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa parkingu przy Inkubatorze Przedsiębiorczości w Andrychowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Budowa parkingu przy Inkubatorze Przedsiębiorczości w Andrychowie Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, 2) roboty ziemne, 3) wykonanie jezdni, 4) wykonanie miejsc postojowych, 5) wykonanie chodnika, 6) wykonanie ogrodzenia, 7) wykonanie remontu sieci wodociągowej, 8) wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej, 9) inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi: - oznakowanie oraz zabezpieczenie przejętego terenu budowy na czas robót, - opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, - organizację zaplecza, - wytyczenie geodezyjne, - organizację dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót, - zapewnienie nadzoru zarządców sieci wynikające z uzgodnień, - wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót /gdy wymagana/, - wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej bieżącej (roboty zanikowe) i końcowej powykonawczej /gdy wymagana/, - badania zagęszczenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, - bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy, - wykonanie robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): 45 23 32 00 - 1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45 34 20 00 - 6 Wznoszenie ogrodzeń 77 31 00 00 - 6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 45 00 00 00 - 7 Roboty budowlane 45 23 11 00 - 6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 45 23 13 00 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45 23 21 00 - 3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 45 31 42 00 - 3 Instalowanie linii telefonicznych Warunki realizacji robót: 1. Wykonawca winien dokonać oględzin nieruchomości, na której będą wykonywane roboty, sprawdzić zakres i rodzaj robót objętych dokumentacją projektową i uwzględnić powyższe w oferowanej cenie. 2. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 3. O rozpoczęciu robót Wykonawca winien powiadomić właścicieli istniejącego w rejonie budowy uzbrojenia podziemnego w celu zapewnienia z ich strony ewentualnego nadzoru technicznego. Wykonawca we własnym zakresie pokryje koszty nadzoru właścicieli sieci wg uzgodnień. 4. Roboty budowlane należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi warunkami technicznymi, postanowieniami w decyzji zezwalającej na realizację inwestycji celu publicznego (pozwolenie na budowę), ze sztuką budowlaną, technologią, Polskimi Normami Budowlanymi oraz z zaleceniami nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane niewłaściwym wykonawstwem lub nieprzestrzeganiem przepisów. Podczas realizacji robót wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych terenu budowy i przechowywanych tam materiałów budowlanych. 5. Wykonawca robót jest zobowiązany do wykonania i uzgodnienia na swój koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz wykonania robót wynikających z tego projektu wraz z bieżącym utrzymaniem wykonanego oznakowania i jego likwidacją po zakończeniu robót. W trakcie prowadzenia robót należy zapewnić dojazd i dojście do istniejących posesji. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, należy przewidzieć objazdy i dojazdy tymczasowe. 6. Wykonawca urządzi zaplecze budowy we własnym zakresie i poniesie koszty z tym związane. 7. Wykonawca zabezpieczy teren budowy i wykona oznakowanie miejsca robót. 8. Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP oraz przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 9. Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) (gdy wymagane). 10. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza oraz ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy i szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy urządzeń lub obiektów budowlanych osób trzecich (w tym punktów granicznych nieruchomości) zobowiązuje się Wykonawcę do naprawienia ich w terminie uzgodnionym z Zamawiającym i poszkodowanym. Wykonawca ponosi konsekwencje wynikłe z nieterminowego ich naprawienia. 11. Zamawiający nie zapewnia punktu poboru energii elektrycznej, wody oraz innych mediów potrzebnych do realizacji zamówienia. 12. Włączenia i wyłączenia urządzeń, sieci itp. niezbędne do realizacji budowy Wykonawca uzyska we własnym zakresie i również poniesie koszty z tym związane. 13. Oferta musi uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia, w tym również usługi towarzyszące inwestycji jak: badania, ekspertyzy, sprawdzenia, geodezja itp. 14. W przypadku wprowadzenia zmian nieistotnych do projektu, Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie i na swój koszt uzyskać zgodę Projektanta i aprobatę Zamawiającego. 15. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne gwarancje, świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. 16. Wykonawca wykona wszystkie niezbędne badania i próby, a wyniki przekaże Zamawiającemu przed ich wbudowaniem, łącznie z atestami, certyfikatami na znak bezpieczeństwa, certyfikatami lub deklaracjami zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną materiałów użytych do realizacji przedmiotu zamówienia. 17. Wykonawca przeprowadzi na żądanie Zamawiającego w miejscach przez niego wskazanych, wszelkie badania jakościowe w odniesieniu do wykonanych robót i zastosowanych przez Wykonawcę materiałów, ekspertyzy, próby lub sprawdzenia. 18. Wykonawca na własny koszt wykona dodatkowe badanie stopnia zagęszczenia warstw konstrukcyjnych w pięciu miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 19. Wykonawca zapewni na swój koszt kompleksową obsługę geodezyjną budowy przez uprawnionego geodetę oraz wykona inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (gdy wymagane). 20. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski oraz nadzór autorski (gdy wymagane). 21. Wykonawca zapewni sprawowanie kierownictwa budowy i robót przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do prowadzenia prac. Za prowadzenie dokumentacji budowy odpowiadać będzie kierownik budowy branży drogowej. 22. Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych materiałów, technologii i urządzeń niż wskazane w dokumentacji projektowej (jeżeli ich opisanie w dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarach robót nastąpiło poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia) lecz muszą one spełniać wszystkie normy oraz być o parametrach nie gorszych od wskazanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarach robót, za zgodą projektanta i pod warunkiem złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia w celu aprobaty Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu odpowiednie atesty, certyfikaty, gwarancje, aprobaty techniczne dotyczące zastosowanych materiałów i urządzeń, przed ich zastosowaniem
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) do dnia 08.08.2016r. do godz. 10:15. 2. Wadium może być wnoszone: a) w pieniądzu - przelewem na rachunek Zamawiającego w ABS Banku Spółdzielczym w Andrychowie, nr rachunku: 82 8110 0000 2001 0000 1225 0002 z dopiskiem wadium: Budowa parkingu przy Inkubatorze Przedsiębiorczości w Andrychowie tak, aby przed upływem terminu składania ofert wadium znajdowało się na ww. rachunku. Zaleca się dołączenie do oferty kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) - składane w oryginale w Urzędzie Miejskim w Andrychowie, Referat Księgowości Budżetowej, pok. 120, za potwierdzeniem przyjęcia przed upływem terminu składania ofert lub załączone do oferty (tj. w kopercie z ofertą, w takim przypadku zamawiający przekaże oryginał dokumentu stanowiącego wadium do w/w Referatu). 3. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: a) być wystawione na Gminę Andrychów, Rynek 15, 34-120 Andrychów, b) zawierać w swojej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP, c) okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. 4. Zamawiający zwróci wadium w sposób odpowiadający formie wnoszenia w przypadkach wymienionych w art. 46 ust 1, 1a oraz 2 PZP. W przypadku wpłaty przelewem Zamawiający zwróci kwotę wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy prowadzenia rachunku, pomniejszoną o koszty prowadzenia rachunku oraz o prowizje bankowe. 5. Zamawiający zatrzyma wadium w wypadku, gdy zajdzie jedna z okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a lub 5 PZP. 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.andrychow.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach