Przetargi.pl
Wykonanie w budynku Pawilonu Józefa Czapskiego systemów audiowizualnych wraz z zabudową oraz elementów wyposażenia ekspozycyjnego.

Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-062 Kraków, Al. 3-go Maja 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 43 35 621 , fax. 12 43 35 555
 • Data zamieszczenia: 2015-10-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Narodowe w Krakowie
  Al. 3-go Maja 1 1
  30-062 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 43 35 621, fax. 12 43 35 555
  REGON: 00027596100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: państwowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie w budynku Pawilonu Józefa Czapskiego systemów audiowizualnych wraz z zabudową oraz elementów wyposażenia ekspozycyjnego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w budynku Pawilonu Józefa Czapskiego systemów audiowizualnych wraz z zabudową oraz elementów wyposażenia ekspozycyjnego. W ramach zamówienia Wykonawca wykona: elementy zabudowy ekspozycyjnej wraz z niezbędnymi robotami wykończeniowymi w budynku; instalacje audiowizualne obejmujące w szczególności dostawę sprzętu i jego montaż/instalację; elementy wyposażenia ekspozycyjnego: panele ekspozycyjne i gabloty; system identyfikacji wizualnej; szkolenie dla 5-7 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonych w ramach zamówienia urządzeń audiowizualnych. Terminy szkoleń należy uwzględnić w harmonogramie, składanym przez Wykonawcę po zawarciu umowy. Szczegółowy zakres zamówienia określają następujące załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: załącznik 1: Opis przedmiotu zamówienia cz. ogólna załącznik 1.1.: Projekt wykonawczy zamienny/ opis załącznik 1.2.: Projekt wykonawczy zamienny/rysunki załącznik 1.3.: Projekt wykonawczy Pawilonu Józefa Czapskiego/ Instalacje audiowizualne- okablowanie wyspecyfikowane w projekcie jest wykonane- nie jest przedmiotem zamówienia załącznik 1.3.1.: Projekt wykonawczy Pawilonu Józefa Czapskiego/ Instalacje audiowizualne/ rysunki załącznik 1.4.: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Pawilonu Józefa Czapskiego w Krakowie/instalacje audiowizualne załącznik 1.5.: Projekt informacji wizualnej/opis 1 załącznik 1.6.: System Informacji wizualnej/ opis 2 załącznik 1.7.: Projekt informacji wizualnej/rysunki załącznik 1.8.: Przedmiar/Instalacje audiowizualne załącznik 1.9.: Przedmiar zabudowy multimediów, gablot, systemu informacji wizualnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454210004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości 90.000,00 zł (słownie dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w: - pieniądzu (przelewem bankowym); - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 15 1130 1150 0012 1268 8420 0022 Bank Gospodarstwa Krajowego. Nie jest dopuszczalne wniesienie wadium w pieniądzu w formie gotówki. W pozostałych formach wadium należy złożyć w siedzibie zamawiającego Al. 3-go Maja 1, 30 -062 Kraków, pok. 048 w dziale księgowości. Wadium należy złożyć w zaklejonej kopercie opisanej wadium przetargowe: EP-PJC-271-24/15, Wykonanie w budynku Pawilonu Józefa Czapskiego systemów audiowizualnych wraz z zabudową oraz elementów wyposażenia ekspozycyjnego. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów, należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt. 3.2.1. d) specyfikacji, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub gdy nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.malopolska.pl/mnkrakow/Article/id,240951.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach