Przetargi.pl
Wymiana okien mająca na celu poprawę parametrów techniczno-akustycznych wraz z konserwatorską renowacją elewacji budynku UEK przy ul. Sienkiewicza 4 w Krakowie.

Uniwersytet Ekonomiczny ogłasza przetarg

 • Adres: 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 293-53-85 , fax. 12 293-58-98
 • Data zamieszczenia: 2015-04-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Ekonomiczny
  ul. Rakowicka 27 27
  31-510 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 293-53-85, fax. 12 293-58-98
  REGON: 00000151900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://przetargi.uek.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana okien mająca na celu poprawę parametrów techniczno-akustycznych wraz z konserwatorską renowacją elewacji budynku UEK przy ul. Sienkiewicza 4 w Krakowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana okien mająca na celu poprawę parametrów techniczno-akustycznych wraz z konserwatorską renowacją elewacji budynku UEK przy ul. Sienkiewicza 4 w Krakowie, zgodnie z załącznikiem nr 1 (Ogólna Specyfikacja Techniczna Zamówienia), załącznikiem nr 1.A. (specyfikacja projektowa) i załącznikiem nr 2 (przedmiar robót) do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454210004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Długość gwarancji, ponad minimalną wymaganą (długość gwarancji)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uek.krakow.pl/przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach