Przetargi.pl
Remont Budynku Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mędrzechowie

Urząd Gminy Mędrzechów ogłasza przetarg

 • Adres: 33-221 Mędrzechów, 434
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 643-71-95 , fax. 014 644-24-30
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Mędrzechów
  434
  33-221 Mędrzechów, woj. małopolskie
  tel. 014 643-71-95, fax. 014 644-24-30
  REGON: 00100250900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.medrzechow.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont Budynku Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mędrzechowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Remont pomieszczeń I piętra budynku ZOZ - rozbiórka ścianek działowych, poszerzenie otworów drzwiowych z wymianą drzwi, rozbiórka posadzek z ułożeniem nowych z PCV i płytek ceramicznych, remont instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, co, uzupełnienie tynków, malowanie pomieszczeń. 2.Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Opieki Zdrowotnej w Mędrzechowie - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, termomodernizacja ścian zewnętrznych termomodernizacja stropu 3.Dostosowanie budynku Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla potrzeb osób niepełnosprawnych -montaż platformy zewnętrznej dla niepełnosprawnych, poszerzenie otworów drzwiowych z wymianą stolarki drzwiowej, wymiana posadzek, wykonanie instalacji wodno kanalizacyjnej, wymiana instalacji elektrycznej, malowanie pomieszczeń, wykonanie ścianek grodzących.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454210004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Obowiązuje wadium w wysokości 5 tysięcy zł wpłacone w terminie do dnia 26.06.2016

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.medrzechow.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach