Przetargi.pl
Dostawa urządzeń teleinformatycznych.

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-571 Kraków, ul. Mogilska 109
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6154860, 6154862 , fax. 012 6154887; 6154219
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
  ul. Mogilska 109 109
  31-571 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6154860, 6154862, fax. 012 6154887; 6154219
  REGON: 35108157000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.malopolska.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzeń teleinformatycznych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń teleinformatycznych w postaci przełączników sieciowych w trzech wariantach i następujących ilościach: a)Zadanie nr 1 - dostawa urządzeń TYP A - 1 sztuki oraz dostawa urządzeń TYP B - 2 sztuki b)Zadanie nr 2 - dostawa urządzeń TYP C - 11 sztuk 2.UWAGA! Niniejsze zamówienie objęte jest prawem opcji. Prawem opcji objęte są: a)1 sztuka urządzenia typu B. Oznacza to, iż Zamawiający na pewno zakupi 1 sztukę urządzenia typu B, zaś pozostałą 1 sztukę w zależności od dostępnych środków finansowych. b)3 sztuki urządzeń typu C. Oznacza to, iż Zamawiający na pewno zakupi 8 sztuk urządzenia typu C, zaś pozostałe 3 sztuki w zależności od dostępnych środków finansowych. O ewentualnym skorzystaniu z prawa opcji zostanie powiadomiony wybrany wykonawca przed zawarciem umowy. 3.Wykonawca dostarczy sprzęt do Magazynu Gospodarki Materiałowo-Technicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109. 4.Zamawiający wymaga na dostarczony sprzęt minimum 12 miesięcy gwarancji. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania protokołu odbioru ilościowego. 5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania gwarancyjne znajdują się w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 324200003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja na dostarczony sprzęt
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://malopolska.policja.gov.pl/pl/zamowienia-publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach