Przetargi.pl
Dostawa samochodu specjalnego, pożarniczego typu ciężkiego dla OSP Tenczyn

Ochotnicza Straż Pożarna w Tenczynie ogłasza przetarg

 • Adres: 32-433 Lubień, Lubień 50
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 509 693 129 , fax. 18 268 20 35
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Tenczynie
  Lubień 50 50
  32-433 Lubień, woj. małopolskie
  tel. 509 693 129, fax. 18 268 20 35
  REGON: 35714266300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Stowaryszenie: Ochotnicza Straż Pożarna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodu specjalnego, pożarniczego typu ciężkiego dla OSP Tenczyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu specjalnego, pożarniczego typu ciężkiego z napędem 4x4 dla OSP Tenczyn. 2. Parametry techniczne zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 6 do niniejszej specyfikacji. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić załącznik nr 6 i dołączyć go do oferty. 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: - załączonym opisem technicznym stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ - wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich NORM i aprobat technicznych, - zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, - aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, - zapisami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. W przypadku gdy opis techniczny jak i zapisy specyfikacji wskazują dla niektórych materiałów znaki towarowe lub pochodzenie nadmienia się , że wszystkie użyte w opisie technicznym nazwy produktów jak i firm mają tylko i wyłącznie zastosowanie do określenia minimalnych parametrów technicznych i jakościowych materiałów wymaganych przez Zamawiającego do realizacji zadania. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert z zastosowaniem materiałów równoważnych pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie technicznym stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Wykonawca ma obowiązek wskazać w swojej ofercie jakie materiały zastosował. Ponadto w przypadku zastosowania materiałów równoważnych należy wykazać różnicę pomiędzy materiałami określonymi przez Zamawiającego, a zaproponowanymi przez Wykonawcę w celu porównania ich podstawowych parametrów. Różnice te wykazać należy w formie tabeli. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje: załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341442103
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: rękojmia za wady
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.malopolska.pl/uglubien
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach