Przetargi.pl
Dostawa urządzeń sieciowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - 6 zadań.

Uniwersytet Ekonomiczny ogłasza przetarg

 • Adres: 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 293-53-85 , fax. 12 293-58-98
 • Data zamieszczenia: 2016-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Ekonomiczny
  ul. Rakowicka 27 27
  31-510 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 293-53-85, fax. 12 293-58-98
  REGON: 00000151900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://przetargi.uek.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzeń sieciowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - 6 zadań.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa urządzeń sieciowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - 6 zadań, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załącznikach od nr 2.1. do nr 2.6. tj. Opisie przedmiotu zamówienia oraz ofercie szczegółowej do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 324200003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu w zakresie w zakresie zadań od 4 do 6 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. W zakresie zadań od 1 do 3 oraz 6 Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawców wadium, w kwocie, Dla zadania 1-2 800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych), Dla zadania 2-1 900,00 zł (słownie: tysiąc dziewięćset złotych), Dla zadania 3-1 300,00 zł (słownie: tysiąc trzysta złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. przed 04.08.2016r. przed godz. 10:00. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240),-Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - nr konta bankowego: 91 1060 0076 0000 3210 0014 4436, z adnotacją: dostawa urządzeń sieciowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - 6 zadań, (dotyczy zadania .), nr postępowania: K-DZP-272-26-16. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, wadium powinno być wpłacone w taki sposób, aby w dniu otwarcia ofert do godz. 10:00 wadium znajdowało się na rachunku bankowym Uczelni.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://przetargi.uek.krakow.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach