Przetargi.pl
Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budynku remizy OSP w Wierzbanowej.

Gmina Wiśniowa, w imieniu, której działa Wójt Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 32-412 Wiśniowa, Wiśniowa 441
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 2714552 w. 38 , fax. 12 271 45 50
 • Data zamieszczenia: 2016-02-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wiśniowa, w imieniu, której działa Wójt Gminy
  Wiśniowa 441 441
  32-412 Wiśniowa, woj. małopolskie
  tel. 12 2714552 w. 38, fax. 12 271 45 50
  REGON: 35155628600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug-wisniowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budynku remizy OSP w Wierzbanowej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1.1 Kod CPV dla przedmiotowej inwestycji: - 45 42 10 00-4 - roboty w zakresie stolarki budowlanej, - 45 41 00 00-4 - tynkowanie, - 45 44 21 00-8 - roboty malarskie, - 45 26 25 22-6 - roboty murarskie. 1.2 Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budynku remizy OSP w Wierzbanowej. 1.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w: - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, - Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - Dokumentacji technicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454210004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. WADIUM: 1.1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 400,00 PLN (słownie: czterysta złotych 00/100). 1.2 Wadium należy wnieść w terminie do dnia 23.02.2016 roku do godz. 10:00. 1.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: w Banku Spółdzielczym Dobczyce, Nr konta: 56 8602 0000 0000 0000 2453 0008 b) poręczeniach bankowych; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824). 1.4 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. 1.5 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1.6 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 1.7 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 1.8 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 1.9 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji i rękojmi (min. 36 miesięcy)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug-wisniowa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach