Przetargi.pl
Prace remontowe Remizy OSP w Rzędowicach

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 32-210 Książ Wielki, ul. Warszawska 17
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3838002 , fax. 041 3838002
 • Data zamieszczenia: 2016-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  ul. Warszawska 17 17
  32-210 Książ Wielki, woj. małopolskie
  tel. 041 3838002, fax. 041 3838002
  REGON: 00054322600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.malopolska.pl/ugksiazwielki
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace remontowe Remizy OSP w Rzędowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Prace remontowe remizy OSP w Rzędowicach z wyszczególnieniem: -Roboty remontowe wewnętrzne - garaż -Roboty remontowe wewnętrzne-sala -Stolarka okienna -Stolarka drzwiowa zewnętrzna -Docieplenie stropodachu wraz z pokryciem dachowym -Docieplenie ścian budynku -Opaska przy budynku, podbicie fundamentu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454210004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: kwota wadium, 3.500,00 zł. słownie: trzy tysiące pięćset złoty

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.malopolska.pl/ugksiazwielki
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach