Przetargi.pl
Modernizacja klatki schodowej, wymiana ślusarki aluminiowej drzwi i przegród w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Stachowicza 18

Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 31-004 Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 6161230 , fax. 12 6161217
 • Data zamieszczenia: 2015-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych
  pl. Wszystkich Świętych 3-4
  31-004 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 6161230, fax. 12 6161217
  REGON: 35155435300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja klatki schodowej, wymiana ślusarki aluminiowej drzwi i przegród w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Stachowicza 18
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja klatki schodowej, wymiana ślusarki aluminiowej drzwi i przegród w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Stachowicza 18. 1. Zakres prac obejmuje w szczególności wykonanie modernizacji klatki schodowej, wymiana ślusarki ALU oraz montaż klapy oddymiającej wraz z wykonaniem instalacji oddymiania w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Stachowicza 18. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do specyfikacji tj: 2.1 Wzór umowy (zał. 3 do specyfikacji) 2.2 Pozwolenie na budowę (zał. 7 do specyfikacji) 2.3 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zał. 8 do specyfikacji) 2.4 Projekt modernizacji klatki schodowej (zał. 9 do specyfikacji) 2.5 Projekt wykonania instalacji oddymiania klatki schodowej (zał. 10 do specyfikacji) 2.6 Przedmiar robót - modernizacja klatki (zał. 11 do specyfikacji) 2.7 Przedmiar robót - instalacja oddymiania (zał. 12 do specyfikacji)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454210004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 100 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach