Przetargi.pl
Modernizacja budynku strażnicy OSP w Jaworniku

Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworniku ogłasza przetarg

 • Adres: 32-400 Myślenice, Jawornik 9
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-12 272-00-79
 • Data zamieszczenia: 2016-06-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworniku
  Jawornik 9 9
  32-400 Myślenice, woj. małopolskie
  tel. 0-12 272-00-79
  REGON: 35631836700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jawornikosp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja budynku strażnicy OSP w Jaworniku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane, obejmujące zadanie pn.: Modernizacja budynku OSP w Jaworniku. 2. Zamówienie zostało podzielone na 2 następujące części: 1 Część zamówienia nr 1 - Termomodernizacja budynku OSP Jawornik; 2 Część zamówienia nr 2 - Wykonanie kotłowni gazowej wraz z wewnętrzną instalacją gazową i centralnego ogrzewania w budynku OSP Jawornik. 3. W zakresie części zamówienia nr 1, Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynku w budynku OSP, w tym wymiana okien i drzwi oraz bram garażowych, docieplanie ścian wraz w warstwą tynkarską, izolacja stropu, wymiana pokrycia dachowego, przebudowa kominów, wymiana rynien, instalacja odgromowa, remont balkonu i wejścia, remont garażu oraz remont pomieszczeń kotłowni. 4. W zakresie części zamówienia nr 2, Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty budowlane polegające na wymianie instalacji C.O. wraz z wymianą pieca na piec gazowy kondensacyjny o mocy 65 KW, w tym wymiana żeliwnych grzejników na stalowe, przystosowanie pomieszczenia kotłowni do obowiązujących przepisów i norm, montaż instalacji centralnego ogrzewania długość 493,0 m, montaż instalacji gazowej długość 47,0 m oraz montaż grzejników dwu płytowych - 48,0 szt. Zamawiający wskazuje, że w budynku OSP znajduje się kotłownia węglowa, w której kocioł powinien zostać wymieniony na nowoczesny kondensacyjny, gazowy o wysokiej sprawności technicznej wytwarzania ciepła i niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza z automatyką zapewniającą bardzo efektywne programowanie pieca. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Tom III niniejszej SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia. 6. Pożądane jest aby przed złożeniem Oferty Wykonawca przeprowadził wizję lokalną terenu, na którym zlokalizowane będą roboty objęte przedmiotem niniejszego zamówienia. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają uzgodnienia z Zamawiającym. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia Oferty w niniejszym postępowaniu. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia należy wykonać zgodnie z: a) Dokumentacją projektową; b) STWiOR, c) przedmiarem robót, d) zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami i standardami. 9. Zamawiający zastrzega, iż w trakcie realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie: 1) pokrywać koszty pobieranych mediów (woda, energia elektryczna, ogrzewanie, itp.) zużytych przy wykonywaniu robót; 2) zabezpieczyć i oznakować teren budowy przez cały czas trwania realizacji zadania, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki remontowanego obiektu oraz ponosić pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia terenu budowy, a po zakończeniu robót zewnętrznych uporządkować teren; 3) zapewnić na własny koszt i we własnym zakresie kontener/kontenery na składowanie odpadów, gruzu i śmieci z terenu budowy i na własny koszt zapewnić jego wywóz; 4) zabezpieczyć na własny koszt pomieszczenia socjalne dla personelu Wykonawcy. 10. Szczegółowy zakres obowiązków wykonawcy został opisany w Tomie II niniejszej SIWZ - Projekcie Umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454210004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w kwocie: a Dla części zamówienia nr 1 - 8.000,00 PLN słownie: osiem tysięcy złotych 00/100 b Dla części zamówienia nr 2 - 2.000,00 PLN słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 2) Wykonawca składający ofertę dla więcej niż jednej części zamówienia zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium dla każdej wybranej części zamówienia z osobna. 3) Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 2. Forma wadium. 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, c) kwotę gwarancji lub poręczenia, d) termin ważności gwarancji lub poręczenia, e) zobowiązanie gwaranta i/lub poręczyciela do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji i/lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp (w zależności od przypadku), co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub Wykonawca, którego ofertę wybrano nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy, z Wykonawcą, którego ofertę wybrano, stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; f) gwarancja lub poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe; g) gwarancja lub poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej h) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania Ofertą. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: Nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Wieliczce O Myślenice Nr : 53 8619 0006 0020 0000 0736 0001 Przelew powinien wskazywać numer, nazwę postępowania, w którym składana jest oferta. 2) Do Oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 3) Wadium wnoszone w innych niż pieniądz formach, należy złożyć najpóźniej wraz z ofertą (jako oddzielny od oferty dokument) lub w siedzibie Zamawiającego, tj. siedziba OSP Jawornik 9, 32-400 Myślenice w godzinach urzędowania: 16:00 do 20:00. 4. Termin wniesienia wadium. 1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania Ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania Ofert. 2) W wymienionym przypadku dołączenie do Oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 3) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej, lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 4) Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, wyklucza się z udziału w postępowaniu. 5. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci wadium: 1) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego wadium zostało zatrzymane lub którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) niezwłocznie na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert 6. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp (w zależności od przypadku), co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; 2) Wykonawca, którego Oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 3) Wykonawca, którego Oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 4) Z Wykonawcą, którego Ofertę wybrano, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jawornikosp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach