Przetargi.pl
Aktualizacja operatu gleby oraz wykonanie Operatu ochrony ekosystemów leśnych i nieleśnych Babiogórskiego Parku Narodowego

Babiogórski Park Narodowy ogłasza przetarg

 • Adres: 34-223 Zawoja, Zawoja 1403
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-33 8775 110 , fax. 0-33 8775 554
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Babiogórski Park Narodowy
  Zawoja 1403 1403
  34-223 Zawoja, woj. małopolskie
  tel. 0-33 8775 110, fax. 0-33 8775 554
  REGON: 00012441700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bgpn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: park narodowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Aktualizacja operatu gleby oraz wykonanie Operatu ochrony ekosystemów leśnych i nieleśnych Babiogórskiego Parku Narodowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Inwentaryzacja gleb dla obszarów leśnych o powierzchni 1650 ha, opracowanie operatu Gleby Babiogórskiego Parku Narodowego wraz z mapą typów gleb dla obszaru całego Parku (3392 ha) Wykonanie nowego Operatu - Ekosystemy leśne i nieleśne BgPN wraz z mapam
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 907112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3000 złotych
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: określone w SIWZ ZP 4/2009, BgPN
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: określone w SIWZ ZP 4/2009, BgPN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bgpn.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną