Przetargi.pl
Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Matyjaskowa - do boiska w Bystrej

Gmina Bystra-Sidzina w Bystrej ogłasza przetarg

 • Adres: 34-235 Bystra, Bystra 373
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bystra-Sidzina w Bystrej
  Bystra 373 373
  34-235 Bystra, woj. małopolskie
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bystra-sidzina.w.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Matyjaskowa - do boiska w Bystrej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Matyjaskowa - do boiska w Bystrej Roboty budowlane obejmują wykonanie: 1. Profilowanie mechaniczne podbudowy tłuczniowej wraz z zagęszczeniem m2 - 588,00 2. Wykonanie nawierzchni z masy mineralno-
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wnuesienia wadium w wysopkości 2000,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej SIWZ oraz w art.22 ustawy PZP, tj. posiadać uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy PZP, w tym także wnieść wadium. 2. Wykonawca musi wykazać, w formie załączonego do oferty wykazu prac i oświadczenia, potwierdzonego referencjami lub odpowiednimi dokumentami uprzednich odbiorców, że w ciągu ostatnich 5 lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, licząc wstecz od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, wykonał, tj. zrealizował co najmniej 1 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, tzn. zadanie polegające na wykonaniu co najmniej jednej drogi o nawierzchni bitumicznej o wartości brutto co najmniej 50 000,00 zł. Wykonawca musi też wykazać , że wyżej wymienione zamówienie wykonał z należytą starannością , z podaniem jego wartości, przedmiotu, daty wykonania, nazwy adresu i telefonu odbiorców. 3. Wykonawca musi wykazać, iż posiada zespół zdolny do wykonania zamówienia, to jest załączyć listę osób i/lub podmiotów , które będą wykonywać zamówienie lub przewidzianych do ich realizacji, bądź przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże osoby, którymi będzie dysponował, wraz z potwierdzonymi za zgodność kopiami ich uprawnień właściwymi dla funkcji, które mają pełnić, oraz z kopiami wpisów w zakresie ich przynależności do właściwych Izb Zawodowych, tj. kierownictwo budowy i personel uprawniony do wykonywania zastrzeżonych dla określonych zawodów czynności z uprawnieniami dla poszczególnych branż, tj.: 3.1 kierownika budowy- uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej. 4. Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 30 000,00 zł. ( słownie: trzydzieści tysięcy zł.) 5. Wykonawca musi zaoferować co najmniej 36 miesięczny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, liczony od daty odbioru całości zamówienia oraz zobowiązać się do nieodpłatnej naprawy ewentualnych usterek i wad w okresie gwarancyjnym. 6. Wykonawca musi przedstawić cenę oferty za przedmiot zamówienia na podstawie sporządzonego kosztorysu ofertowego z cenami jednostkowymi wykonanego na bazie przedmiaru robót załącznika nr A do SIWZ przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ oraz jej załączników , w szczególności STWIOR i doświadczenia zawodowego. 7. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 7 SIWZ terminie. 8. W przypadku, gdy wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań(części zamówienia),przy czym Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie podwykonawcom części zamówienia o wartości powyżej 60% oferowanej wartości zamówienia, tym samym wymaga aby 40%czynności zostało wykonane przez Wykonawcę, a ponadto niedopuszczalnym jest podzlecanie prac przez podwykonawców dla kolejnych podwykonawców. 9. Wykonawca musi podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiący załącznik nr C do SIWZ. 10. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny na dzień składania ofert dokument (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) dopuszczający wykonawcę do obrotu prawnego (odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej); w przypadku , gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich. 2. Aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie od właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków lub o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego ( wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); w przypadku gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich. 3. Aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o nie zaleganiu z opłatami oraz składkami na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych opłat i składek lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich. 4.Pełnomocnictwo(pełnomocnictwa) dołączone w formie orginału lub notarialnie poświadczonej kopii, albo kopii poświadczonej za zgodność z orginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa , jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, przy czym dotyczy to również przypadków składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, czyli uczestników konsorcjum. 5. Dowód wniesienia wadium. 6. Wykaz robót wykonawcy wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie. 7. Wykaz i aktualne dokumenty zespołu zdolnego do wykonania zamówienia, to jest lista osób i/lub podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub przewidzianych do jego realizacji ,bądź pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania, jeżeli wykonawca wykaże osoby, którymi będzie dysponował, wraz z potwierdzonymi za zgodność kopiami ich uprawnień właściwymi dla funkcji, które mają pełnić, oraz z kopiami wpisów w zakresie ich przynależności do właściwych Izb Zawodowych, tj. kierownika budowy- Uprawnienia budowlane, bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w branży drogowej. 8. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy( co najmniej 30 000,00 zł), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 9. Kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi sporządzony na bazie przedmiaru robót (załącznik nr A do SIWZ) przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ, w tym także doświadczenia zawodowego wykonawcy. 10. Wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 4 zawierającymi oświadczenia i wykazy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 8 SIWZ, a nie wyszczególnionych w pkt 9,(wypełnionymi i uzupełnionymi lub sporządzonymi zgodnie z ich treścią, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bystra-sidzina
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach