Przetargi.pl
Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie miasta Bochnia

Gmina Miasta Bochnia ogłasza przetarg

 • Adres: 32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 61 49 100 , fax. 014 611 83 99
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Bochnia
  ul. Kazimierza Wielkiego 2 2
  32-700 Bochnia, woj. małopolskie
  tel. 014 61 49 100, fax. 014 611 83 99
  REGON: 00052389600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bochnia.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie miasta Bochnia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie obejmuje: 1) remont cząstkowy asfaltobetonem przy użyciu frezarki lub obcięcia piłą krawędzi ubytków, skropienie dna i krawędzi ubytków, powierzchniowe uszczelnienie połączeń emulsją i piaskiem lub grysem - szacunkowa ilość masy do wbudowania - do 350 ton; 2) remont pęknięć nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 2,5 kg/m2 i grysami w ilości 15 kg/ m2 - w ilości do 1000 m2. 2. Realizacji zadania obejmuje dwa etapy: -I etap - obejmuje remont cząstkowy wszystkich ubytków powstałych w okresie zimowym realizowany zgodnie z harmonogramem prac sporządzonym przez Zamawiającego, -II etap - obejmuje bieżący remont cząstkowy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: przedmiar robót, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, projekt umowy oraz harmonogram zawierający zestawienie ulic do remontu cząstkowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wpłaty wadium w kwocie: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych i 00/100). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158, z póź. zm.), Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Polska Kasa Opieki S.A. ul. Rynek, Bochnia nr 74 1240 1431 1111 0010 0293 1934 Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polska Agencje Przedsiębiorczości należy złożyć w formie oryginału u Skarbnika Urzędu Miasta pokój nr 131 lub w kasie Zamawiającego. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający identyfikację złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do wyznaczonego terminu składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas reakcji na zawiadomienie o ubytku w nawierzchni drogi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bochnia.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach