Przetargi.pl
Dostawa chemicznych środków czystości do utrzymywania obiektów i pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz materiałów gospodarczych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu ogłasza przetarg

 • Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Staszica 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 4434545 , fax. 018 4434545
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
  ul. Staszica 1 1
  33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
  tel. 018 4434545, fax. 018 4434545
  REGON: 49186124000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz-ns.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa chemicznych środków czystości do utrzymywania obiektów i pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz materiałów gospodarczych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa chemicznych środków czystości do utrzymywania obiektów i pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz materiałów gospodarczych. 2. Rodzaj zamawianego towaru, przewidywana ilość oraz ceny jednostkowe zostały określone w Arkuszu kalkulacyjnym, stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji. 3. W kol. 3 Arkuszu kalkulacyjnego należy wpisać wszystkie wymagane dane, które określił Zamawiający. 4. W niektórych pozycjach Arkusza kalkulacyjnego (poz. 1-22, 24-33, 35-40, 49-50, 57, 67, 79-81, 90-93, 99, 103-105, 107-113. Zamawiający określił przedmiot zamówienia wskazując producenta, znaki towarowe lub pochodzenie, gdyż jest to uzasadnione specyfiką tych pozycji przedmiotu zamówienia a Zamawiający nie mógł dokonać opisu przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Z uwagi na powyższe: a) Zamawiający wyszczególnił główne parametry techniczne - wskazał minimalny dopuszczalny standard jakościowy tych produktów i jednocześnie dopuszcza składanie ofert zawierających produkty równoważne, tzn. spełniające minimalne wymagania, jak określone w załączniku przez wskazanie znaku towarowego produktów; b) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu równoważnego, przy czym ten produkt równoważny nie może być gorszej jakości niż produkty wskazane w tych pozycjach; c) w przypadku zaoferowania produktu równoważnego: - dotyczy poz. 49-50 Arkusza kalkulacyjnego: Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia informacji (opisów lub fotografii) producenta świadczących o wymaganych przez zamawiającego parametrach technicznych oferowanego produktu równoważnego; - dotyczy poz. (1-22, 24-33, 35-40, 57, 67, 79-81, 90-93, 99, 103-105, 107-113) Arkusza kalkulacyjnego: Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia karty charakterystyki produktu równoważnego, o której mowa w Rozporządzeniu nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U.UE.L.06.396.1) albo informacji, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. poz. 445). 5 Zamawiający wymaga, aby zaoferowane produkty były fabrycznie nowe, pochodziły z bieżącej produkcji i posiadały minimum 12 miesięczny okres przydatności licząc od dnia dostawy a ponadto by były dostarczane w oryginalnych opakowaniach, posiadających etykietę informacyjną zawierającą następujące dane: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, ilość sztuk, termin przydatności do użycia, datę produkcji oraz inne oznakowania zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 6. Wykonawca zobowiązany jest udzielić 12-miesięcznej gwarancji jakości na wchodzące w skład zamówienia urządzenia. Szczegółowe zasady gwarancji określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji 7. Dostawy będą realizowane na bieżąco - sukcesywnie, (na podstawie zgłoszeń) w terminie od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 31 marca 2016 r. 8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar nie później niż do 5 dni roboczych od otrzymania zamówienia. 9. Miejsce realizacji zamówienia - dostawy: Rektorat i inne jednostki organizacyjne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na terenie Nowego Sącza.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 398000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zp.pwsz-ns.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach