Przetargi.pl
1. Remont drogi gminnej Mrózki nr K340078, dz.ew. 276 w miejscowości Półrzeczki w km 0+460-1+200, 2. Remont drogi gminnej Zakopiec-Kędrówka nr K340108, dz.ew. 728 w miejscowości Stróża w km 0+000-0+600, 3.Remont drogi gminnej Oszczędy nr K340125, dz.ew. 1837 w miejscowości Wilczyce w km 0+000-0+800, 4. Remont drogi gminnej Górka Plebańska nr 2521011, dz.ew. 2050, 2048/2 w miejscowości Dobra w km 0+000-0+350, 5. Remont drogi gminnej Gąsiory nr K340005, dz.ew. 715, 732 w miejscowości Chyszówki w km 0+750-1+320.

Wójt Gminy Dobra ogłasza przetarg

 • Adres: 34-642 Dobra, Dobra 233
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 3330020 , fax. 18 3330020 wew. 200
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Dobra
  Dobra 233 233
  34-642 Dobra, woj. małopolskie
  tel. 18 3330020, fax. 18 3330020 wew. 200
  REGON: 00053222800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.malopolska.pl/ugdobra
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  1. Remont drogi gminnej Mrózki nr K340078, dz.ew. 276 w miejscowości Półrzeczki w km 0+460-1+200, 2. Remont drogi gminnej Zakopiec-Kędrówka nr K340108, dz.ew. 728 w miejscowości Stróża w km 0+000-0+600, 3.Remont drogi gminnej Oszczędy nr K340125, dz.ew. 1837 w miejscowości Wilczyce w km 0+000-0+800, 4. Remont drogi gminnej Górka Plebańska nr 2521011, dz.ew. 2050, 2048/2 w miejscowości Dobra w km 0+000-0+350, 5. Remont drogi gminnej Gąsiory nr K340005, dz.ew. 715, 732 w miejscowości Chyszówki w km 0+750-1+320.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Remont drogi gminnej Mrózki nr K340078, dz.ew. 276 w miejscowości Półrzeczki w km 0+460-1+200, roboty ziemne przy przełomach przy korpusie drogowym, umacnianie korpusu drogi, wykonanie narzutu kamiennego, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, utwardzenie poboczy, wykonanie barier ochronnych, przepustów pod droga, murków czołowych przepustów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają przedmiary robót zał. Nr 9 do siwz oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zał. Nr 10 do swiz. II. Remont drogi gminnej Zakopiec-Kędrówka nr K340108, dz.ew. 728 w miejscowości Stróża w km 0+000-0+600, roboty ziemne przy przełomach przy korpusie drogowym, umacnianie korpusu drogi, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, utwardzenie poboczy, wykonanie barier ochronnych, przepustów pod droga, murków czołowych przepustów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają przedmiary robót zał. Nr 9 do siwz oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zał. Nr 10 do swiz. III. Remont drogi gminnej Oszczędy nr K340125, dz.ew. 1837 w miejscowości Wilczyce w km 0+000-0+800, roboty ziemne przy przełomach przy korpusie drogowym, umacnianie korpusu drogi, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, utwardzenie poboczy, wykonanie przepustów pod droga, murków czołowych przepustów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają przedmiary robót zał. Nr 9 do siwz oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zał. Nr 10 do swiz. IV. Remont drogi gminnej Górka Plebańska nr 2521011, dz.ew. 2050, 2048/2 w miejscowości Dobra w km 0+000-0+350, roboty ziemne przy przełomach przy korpusie drogowym, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, utwardzenie poboczy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają przedmiary robót zał. Nr 9 do siwz oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zał. Nr 10 do swiz. V. Remont drogi gminnej Gąsiory nr K340005, dz.ew. 715, 732 w miejscowości Chyszówki w km 0+750-1+320, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, utwardzenie poboczy.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają przedmiary robót zał. Nr 9 do siwz oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zał. Nr 10 do swiz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający, żąda wniesienia wadium na wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości 10.000,00 zł. Wykonawca, który nie wniósł wadium zostaje wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.malopolska.pl/ugdobra
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach