Przetargi.pl
Dostawa odczynników do oznaczania hormonów metodą izotopową(DZP-AJ-271-26/2015)

Szpital Uniwersytecki w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-501 Kraków, ul. Kopernika 36
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 424 71 21,012 424 70 46 , fax. 012 424 71 22, 012 424 71 20
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Uniwersytecki w Krakowie
  ul. Kopernika 36 36
  31-501 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 424 71 21,012 424 70 46, fax. 012 424 71 22, 012 424 71 20
  REGON: 00028868500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.su.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników do oznaczania hormonów metodą izotopową(DZP-AJ-271-26/2015)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do oznaczania hormonów metodą izotopową. Zamówienie składa się z 13 części. Oferowane wyroby muszą być wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20.05.2010 roku o wyrobach medycznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336964009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla poszczególnych części wynosi: Część 1: 400 zł. Część 2: 300 zł. Część 3: 200 zł. Część 4: 100 zł. Część 5: 100 zł. Część 6: 100 zł. Część 7: 300 zł. Część 8: 100 zł. Część 9: 600 zł. Część 10: 500 zł. Część 11: 100 zł. Część 12: 100 zł. Część 13: 200 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Innowacyjność dostawy
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach