Przetargi.pl
Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Daniszynie o salę gimnastyczną wraz z biblioteką, Gmina Ostrów Wielkopolski, Al. Powstańców Wielkopolskich 12, woj. wielkopolskie

Gmina Ostrów Wielkopolski ogłasza przetarg

 • Adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, Aleje Powstańców Wielkopolskich 12
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062/7351190
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ostrów Wielkopolski
  Aleje Powstańców Wielkopolskich 12 12
  63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 062/7351190
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostrowwielkopolski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Daniszynie o salę gimnastyczną wraz z biblioteką, Gmina Ostrów Wielkopolski, Al. Powstańców Wielkopolskich 12, woj. wielkopolskie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku szkoły podstawowej o budynek sali gimnastycznej jednokondygnacyjny i budynek łącznika dwukondygnacyjny. Na parterze łącznika budynku szkoły podstawowej i sali gimnastycznej sanitariaty i zaplecze sali gimnastycznej na piętrze budynku biblioteka. Kubatura - 4836,05m3 Pow. użytkowa - 835,94m3 Ściany budynku z pustaków ceramicznych gr. 25cm Dach budynku sali gimnastycznej - dźwigary z drewna klejonego, pokryty płytą warstwową. Budynek łącznika stropodach na podłożu betonowym z izolacją termiczną. Posadzka w budynku zaplecza sanitarnego - płytki ceramiczne gresowe gr. 2cm na zaprawie klejowej uelastycznionej. Sala gimnastyczna - parkiet sportowy systemowy, powierzchniowo sprężysty. Podłoga sportowa na podwójnym legarowaniu, spełniająca normę DIN 18032 cz II dla podłóg sportowych. Wierzchnia warstwa: klepka parkietowa dąb. Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne według zestawienia stolarki w załączeniu do SIWZ. Budynek wyposażony w instalacje c.o., elektryczne, odgromowe, wentylacji, kanalizacji deszczowej. Dostawa z montażem artykułów i sprzętu sportowego, mebli i wyposażenia. Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia są odpowiedzi na pytania wykonawców zadane w unieważnionym postępowaniu w załączeniu do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ostrowwielkopolski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach