Przetargi.pl
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zosinki

Gmina Rychwał ogłasza przetarg

 • Adres: 62-570 Rychwał, Plac Wolności 16
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 2481001 w. 22 , fax. 063 2481055
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rychwał
  Plac Wolności 16 16
  62-570 Rychwał, woj. wielkopolskie
  tel. 063 2481001 w. 22, fax. 063 2481055
  REGON: 31101919000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rychwal.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zosinki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zosinki. Długość sieci wodociągowej wynosi 1345 m obejmuje ona: - sieć wodociągową o długości 1195 mb z rur PCV ? 110 i 90 mm, - przyłącza wodociągowe szt. 2 o długości 150 mb z rur PCV ? 63 i 32 mm.2.Podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz we wszystkich dokumentach stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe i należy je rozpatrywać z wyrazem lub równoważne albo nie gorsze niż.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452321508
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 400,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rychwal.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach