Przetargi.pl
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy ogłasza przetarg

 • Adres: 62-400 Słupca, ul. Traugutta 7
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 2752300 , fax. 063 2752116
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy
  ul. Traugutta 7 7
  62-400 Słupca, woj. wielkopolskie
  tel. 063 2752300, fax. 063 2752116
  REGON: 00030662100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.slupca.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do SPZOZ w Słupcy. Zamówienie będzie realizowane w następujących częściach: PAKIET 1 - Igły iniekcyjne, strzykawki, przedłużacze do pomp infuzyjnych, przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych i krwi PAKIET 2 - Kaniule PAKIET 3 - Kaniule, kranik pięciodrożny. PAKIET 4 - Rękawice PAKIET 5 - Sprzęt anestezjologiczny PAKIET 6 - Cewniki, maski tlenowe, system do odsysania górnych dróg oddechowych, system do inhalacji, nebulizacji, do nawilżacza respiratorowego PAKIET 7 - Dreny, cewniki, worki do moczu, pozostały sprzęt PAKIET 8 - Pozostały sprzęt PAKIET 9 - Pieluchomajtki PAKIET 10 - Testy do sterylizacji PAKIET 11 - Opakowania sterylizacyjne PAKIET 12 - Pozostały sprzęt PAKIET 13 - Elektroda endokawitarna i introduktor PAKIET 14 - Ostrza do skalpeli PAKIET 15 - Obłożenia rany i pola operayjnego, ubiór ochronny, bielizna jednorazowego użytku PAKIET 16 - Zestawy operacyjne PAKIET 17 - Pojemniki na odpady medyczne, wycinki histopatologiczne PAKIET 18 - Wkłucia centralne, igła do znieczuleń podpajęczynówkowych PAKIET 19 - Sprzęt laboratoryjny PAKIET 20 - Protezy, kateter - Pakiet częściowy PAKIET 21 - RTG PAKIET 22 - Papiery rejestracyjne do sprzętu - USG, EKG, KTG PAKIET 23 - Sprzęt dializacyjny PAKIET 24 - Zamknięty system pobierania krwi. PAKIET 25 - Ręczniki papierowe jednorazowego użytku. Szczegółowy opis poszczególnych pakietów zawiera załącznik nr 2. Każdy ze wskazanych powyżej pakietów Zamówienia określany będzie dalej mianem PAKIETU. Zamawiający dopuszcza składnie ofert częściowych na pakiet nr 20. Do pakietu numer 20 oferta może obejmować dowolną ilość pozycji asortymentowych - możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Oferowane produkty muszą posiadać świadectwa rejestracji Ministerstwa Zdrowia oraz okres ważności nie krótszy niż 12 miesięcy. Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu wyroby medyczne spełniające wymagania zawarte w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z 2010 r.). Wyroby medyczne będące przedmiotem niniejszego postępowania muszą spełniać wymogi niezbędne do ich używania bez konieczności zakupienia dodatkowych elementów z wyłączeniem maszyn i urządzeń dla których prawidłowego wykorzystania wyroby te zostają zamówione. Przedmiot zamówienia został oznaczony następującym kodem CPV : 33141000-0.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331400003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.slupca.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach