Przetargi.pl
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku II dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole według poszczególnych pakietów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 62-600 Koło, ul. Poniatowskiego 25
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 2626100 , fax. 063 2720850
 • Data zamieszczenia: 2016-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Poniatowskiego 25 25
  62-600 Koło, woj. wielkopolskie
  tel. 063 2626100, fax. 063 2720850
  REGON: 00030855400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozkolo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku II dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole według poszczególnych pakietów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną sprzedaż i dostawę jednorazowego sprzętu medycznego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole w ramach następujących oddzielnych pakietów: Pakiet nr 1 - sprzęt urologiczny, Pakiet nr 2 - Łyżki do laryngoskopów, Pakiet nr 3 - Sprzęt jednorazowy I - ogólnego stosowania, Pakiet nr 4 - Sprzęt jednorazowy II - ogólnego stosowania, Pakiet nr 5 - wyroby z włókniny I, Pakiet nr 6 - Wyroby z włókniny II, Pakiet nr 7 - Wyroby z włókniny III, Pakiet nr 8 - test lipidowy do diagnostyki, Pakiet nr 9 - odciągi chirurgiczne Zamawiający wymaga, aby zaoferowane wyroby medyczne były dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania rozładunku towaru w miejsce wskazane przez zamawiającego. Dostarczony asortyment musi posiadać termin ważności, a jego okres przydatności powinien wynosić 12 miesięcy (chyba, że producent określił inny - krótszy termin przydatności do użycia).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331400003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje obowiązku wnoszenia wadium przez Wykonawców

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin realizacji dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzozkolo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach