Przetargi.pl
Dowóz uczniów do szkół Podstawowych i Gimnazjum na trasie Przespolew Kościelny - Ceków-Kolonia - Gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017

Gmina Ceków-Kolonia ogłasza przetarg

 • Adres: 62-834 Ceków, Ceków-Kolonia 51
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7631002 , fax. 062 7631151
 • Data zamieszczenia: 2016-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ceków-Kolonia
  Ceków-Kolonia 51 51
  62-834 Ceków, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7631002, fax. 062 7631151
  REGON: 00054116700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cekpw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do szkół Podstawowych i Gimnazjum na trasie Przespolew Kościelny - Ceków-Kolonia - Gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dowóz uczniów do szkół Podstawowych i Gimnazjum na trasie Przespolew Kościelny - Ceków-Kolonia - Gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017Dowóz uczniów do szkół Podstawowych i Gimnazjum na trasie Przespolew Kościelny - Ceków-Kolonia - Gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 Długość trasy dowozu uczniów: Trasa E - 16,0 km (30 uczniów) rano godz. 7.30 Przespolew Kościelny- Ceków Gimnazjum) Przywóz 7:30 Przespolew Kościelny (obok kościoła) 7:38 Przespolew Pański (obok szkoły- przystanek) 7:42 Przespolew Pański (Odpadki Chrzęściewska) 7:47 Przespolew Pański (przystanek) 7:50 Prażuchy Stare (przystanek) 7:56 Ceków Gimnazjum Powrót 13:40 Ceków Gimnazjum 13:44 Prażuchy Stare (przystanek) 13:58 Przespolew Pański (Przystanek) 14:00 Przespolew Pański ( Odpadki Chrzęściwska) 14:08 Przespolew Pański (obok szkoły przystanek) 14:10 Przespolew Kościelny (obok kościoła) Długość trasy 16,00 Godziny przejazdu autobusu mogą ulec zmianie, w zależności od planu zajęć w uzgodnieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół w Cekowie-Kolonii
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 600000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas podstawienia autobusu zastępczego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ug.cekow.ibip.pl/public/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach