Przetargi.pl
MATERIAŁY DO STERYLIZACJI - POWTÓRZENIE (Nr rejestru A/23/16)

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8310142, 8310242 , fax. 61 8310107
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147
  61-545 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8310142, 8310242, fax. 61 8310107
  REGON: 00028885700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.orsk.ump.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  MATERIAŁY DO STERYLIZACJI - POWTÓRZENIE (Nr rejestru A/23/16)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do sterylizacji, określone w Załączniku nr 2 do SIWZ - Cennik, w którym podano szacunkową ilość produktów, usystematyzowanych w pakietach. 1) Zamówienie zostało określone przez: 1. Główny przedmiot zamówienia: 33140000-3 materiały medyczne. 2. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów nie będących wyrobami medycznymi dla następujących pozycji w pakietach: Pakiet nr 3 - poz. 1,2,3,4 Pakiet nr 4 - poz. 2, 3,4 Pakiet nr 5 - poz. 5,6 Pakiet nr 6 - poz. 1,3,5,6 Pakiet nr 7 - poz. 1,2,3,4,5 Pakiet nr 8 - poz.1,2 2) Inne warunki jakie winni spełnić Wykonawcy: a) Zamawiający wymaga, aby dostarczane wyroby medyczne spełniały wymagania przewidziane przepisami i normami obowiązującymi na terenie RP w szczególności Ustawy o wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010r. z późniejszymi zmianami w przypadku zaoferowania wyrobu medycznego; b) Zamawiający wymaga, aby zamówienia były realizowane zgodnie z wymaganiami przewidzianymi przez producenta dla zaoferowanych wyrobów; c) Zamawiający wymaga, aby opis produktu, nazwa handlowa, producent, rozmiary produktu, seria, data ważności - umieszczone były na/w każdym opakowaniu zbiorczym; d) wszystkie informacje o produktach zamieszczane na etykietach, bądź opakowaniach muszą być sporządzone w języku polskim lub w postaci dopuszczonych przez obowiązujące prawo symboli; e) termin ważności produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy od momentu dostarczenia go do Zamawiającego; f) produkty dostarczane podczas realizacji umowy, a zwłaszcza ich nazwy handlowe oraz producent muszą być identyczne z produktami proponowanymi w ofercie przetargowej; g) Zamawiający wymaga, aby dostawy były realizowane w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia. Wyroby mają być dostarczane do Apteki Szpitalnej Zamawiającego. 3) Zamawiający wymaga dostarczenia dla wyrobów medycznych Certyfikatów CE i deklaracji zgodności wyrobu medycznego, a dla wszystkich oferowanych produktów katalogi i/lub ulotki i/lub foldery z kodami oferowanych produktów, potwierdzające spełnianie wymaganych parametrów, sporządzone w języku polskim i zawierające opis produktu i instrukcję jego użytkowania. 4) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, że Wykonawca na wezwanie Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych dostarczy dokumentację potwierdzającą spełnienie wymogów jakościowych przez producenta oferowanych wyrobów, w celu sprawdzenia zgodności ze złożoną ofertą, a w szczególności: a) zgłoszenie wyrobu medycznego do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (dla wytwórców i autoryzowanych przedstawicieli) b) powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do używania (dla dystrybutorów i importerów) c) karty techniczne oferowanych wyrobów medycznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331400003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.orsk.ump.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach