Przetargi.pl
PRZEBUDOWA DRÓG OBRĘB SUŁKOWICE, POSADOWO, KROBIA, CHWAŁKOWO, POTARZYCA W RAMACH ZADANIA BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH O SZEROKOŚCI 4 M

Gmina Krobia ogłasza przetarg

 • Adres: 63-840 Krobia, Rynek 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 065 5711111 , fax. 065 5711111
 • Data zamieszczenia: 2016-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krobia
  Rynek 1 1
  63-840 Krobia, woj. wielkopolskie
  tel. 065 5711111, fax. 065 5711111
  REGON: 41105062300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krobia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA DRÓG OBRĘB SUŁKOWICE, POSADOWO, KROBIA, CHWAŁKOWO, POTARZYCA W RAMACH ZADANIA BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH O SZEROKOŚCI 4 M
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  PRZEBUDOWA DRÓG OBRĘB SUŁKOWICE, POSADOWO, KROBIA, CHWAŁKOWO, POTARZYCA W RAMACH ZADANIA BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH O SZEROKOŚCI 4 M Projekt przewiduje utwardzenie istniejących nawierzchni dróg dojazdowych kruszywem granitowym 0/31,5 (gat. I) ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI: - roboty przygotowawcze - podbudowa - nawierzchnia - roboty wykończeniowe Dokumentacja techniczna do wglądu w Urzędzie Miejskim w Krobi, pok. nr 6 Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na wykonane roboty na okres 24 miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: TERMIN PŁATNOŚCI
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://krobia.biuletyn.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach