Przetargi.pl
Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych i gminnych w powiecie żnińskim i gnieźnieńskim

Gmina Trzemeszno ogłasza przetarg

 • Adres: 62-240 Trzemeszno, ul. gen. H. Dąbrowskiego 2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 415-43-06 , fax. 61 415-43-06
 • Data zamieszczenia: 2016-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Trzemeszno
  ul. gen. H. Dąbrowskiego 2 2
  62-240 Trzemeszno, woj. wielkopolskie
  tel. 61 415-43-06, fax. 61 415-43-06
  REGON: 09235128000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.trzemeszno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych i gminnych w powiecie żnińskim i gnieźnieńskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  a)Droga gminna Gminy Trzemeszno od strony Grabowa do granicy powiatu gnieźnieńskiego L-543m s=4,00m działka nr 224/3 i 243/6 (część)arkusz 1 obręb 0006 Grabowo Gmina Trzemeszno: - Mechaniczne ścinanie pobocza z darnią grub 10 cm z transportem do 1km 1086,00 m? - Mechaniczne ścinanie pobocza grub 10 cm - transport ponad 0,5 km dalsze 2km 1086,00 m? - Wyrównanie podbudowy tłuczniem wapiennym 0/31,5mm zagęszczanie mechaniczne grub do 5 cm- wyrównaie układane rozściełaczem mas bitumicznych 108,60 m? - Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 2172,00 m? - Mechaniczne wyrównanie podbudowy mieszanką asfaltową AC11W średnio 3cm 75kg/m2 162,90 Mg - Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC8S grub 3 cm samochód 10 Mg 2172,00 m? - Ręczne profilowanie i uzupełnianie pobocza grub 10 cm z dowozem brakującej ziemi 543,00 m? b)Droga gminna Gminy Rogowo od skrzyżowania drogi powiatowej nr 2355C do granicy powiatu gnieźnieńskiego L-591,50m s=4,00m działka nr 136 arkusz 2 obręb 0003 Cegielnia Gmina Rogowo: - Mechaniczne ścinanie pobocza z darnią grub 10 cm z transportem do 1km 1183,00 m? - Mechaniczne ścinanie pobocza grub 10 cm - transport ponad 0,5 km dalsze 2km 1183,00 m? - Wyrównanie podbudowy tłuczniem wapiennym 0/31,5mm zagęszczanie mechaniczne grub do 5 cm- wyrównaie - układane rozściełaczem mas bitumicznych 168,30 m? - Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 2416,00 m? . - Mechaniczne wyrównanie podbudowy mieszanką asfaltową AC11W w ilości średnio 3cm (75kg/m2) 181,20 Mg - Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC8S grub 3 cm samochód 10 Mg 2416,00 m? - Ręczne profilowanie i uzupełnianie pobocza grub 10 cm z dowozem brakującej ziemi 591,50 m? c)Droga powiatowa Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie nr 2236P Ławki-Gołąbki do granicy powiatu żnińskiego L-520m s=5,00m działka nr 88 arkusz 1 obręb 0013 Ławki Gmina Trzemeszno - Mechaniczne ścinanie pobocza z darnią grub 10 cm z transportem do 1km 1040,00 m? - Mechaniczne ścinanie pobocza grub 10 cm - transport ponad 0,5 km dalsze 2km 1040,00 m? - Wyrównanie podbudowy tłuczniem wapiennym 0/31,5mm zagęszczanie mechaniczne grub do 5 cm - wyrównaie układane rozściełaczem mas bitumicznych 130,00 m? - Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 2600,00 m? - Mechaniczne wyrównanie podbudowy mieszanką asfaltową AC11W średnio3cm 75kg/m2 195,00 Mg - Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC8S grub 3 cm samochód 10 Mg 2600,00 m? - Ręczne profilowanie i uzupełnianie pobocza grub 10 cm z dowozem brakującej ziemi 520,00 m? d)Droga powiatowa Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie nr 2355C Gołąbki-Ławki do granicy powiatu gnieźnieńskiego L-1048m s=5,00m działka nr 134 arkusz 2 obręb 0003 Cegielnia Gmina Rogowo - Mechaniczne ścinanie pobocza z darnią grub 10 cm z transportem do 1km 2110,00 m?, - Mechaniczne ścinanie pobocza grub 10 cm - transport ponad 0,5 km dalsze 2km 2110,00 m?, - Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,15 m? w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km - pod poszerzenie obustronne po 25cm 43,75 m?, - Warstwa dolna podbudowy z tłucznia łamanego 0/63mm grub 25 cm na obustronnym poszerzeniu 2*0,25m 175,00 m? - Wyrównanie podbudowy tłuczniem wapiennym 0/31,5mm zagęszczanie mechaniczne grub do 5 cm- wyrównaie układane rozściełaczem mas bitumicznych 343,13 m? - Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 5321,13 m? - Mechaniczne wyrównanie podbudowy mieszanką asfaltową AC11W średnio 3cm 75kg/m2 399,08 Mg, - Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC8S grub 3 cm samochód 10 Mg m? 5321,13 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 70 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 13.000,00zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzemeszno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach