Przetargi.pl
Remont cząstkowy nawierzchni dróg Gminnych w Doruchowie

Gmina Doruchów ogłasza przetarg

 • Adres: 63-505 Doruchów, ul. Kępińska 13
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 7363221 , fax. 62 7363240
 • Data zamieszczenia: 2016-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Doruchów
  ul. Kępińska 13 13
  63-505 Doruchów, woj. wielkopolskie
  tel. 62 7363221, fax. 62 7363240
  REGON: 25085500900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.doruchow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont cząstkowy nawierzchni dróg Gminnych w Doruchowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Podstawowy zakres rzeczowy obejmuje wykonanie następujących rodzajów robót w zależności od odcinka drogi 1. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni 1.Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej przy małym stopniu zanieczyszczenia 2.Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej jednowarstwowej z zasypaniem grysami 2. Wykonanie nakładki bitumicznej 1.Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej stanowiącej podłoże pod nakładkę przy małym stopniu zanieczyszczenia 2.Skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej w ilości 0,7 kg/m2 3.Ułożenie dywanika bitumicznego gr. 4 cm 3. Przebudowa przepustu 1. Rozebranie nawierzchni bitumicznej 2. Rozebranie podbudowy 3. Wykopy 4. Montaż rur PCV 5. Zasypanie wykopów 6. Odtworzenie podbudowy i nawierzchni 7. Montaż prefabrykowanych ścianek czołowych 8. Wykopanie rowów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w pieniądzu w kwocie 3 000,00 PLN należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Posiadacz rachunku:Gmina Doruchów Numer rachunku:SBL w Kępnie o Doruchów 38 8413 0000 0906 6483 2000 0004 Tytuł: wadium - Remont cząstkowy nawierzchni dróg Gminnych w Doruchowie Termin wniesienia wadium upływa dnia 08.08.2016r. do godz. 10.00 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: -pieniądzu, -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z póź. zm.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.doruchow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach