Przetargi.pl
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szerokości 4m w obrębie Józefowo

Gmina Kwilcz ogłasza przetarg

 • Adres: 64-420 Kwilcz, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 29 15 065 , fax. 61 29 15 264
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kwilcz
  ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23 23
  64-420 Kwilcz, woj. wielkopolskie
  tel. 61 29 15 065, fax. 61 29 15 264
  REGON: 63125896800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kwilcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szerokości 4m w obrębie Józefowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie drogowych robót budowlanych z materiałów Wykonawcy w zadaniu pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szerokości 4m w obrębie Józefowo na długości od km.0+000 do km. 0+1000 wraz z serwisowaniem w okresie udzielonej gwarancji - 36 mc. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia przewidział i przyjął w swojej ofercie, także serwisowanie przedmiotowego odcinka drogi polegające na usuwaniu powstałych w wyniku użytkowania dziur oraz ewentualnej tarki ( krótkie poprzeczne przewałowania nawierzchni) nie częściej niż dwa razy do roku. Zaprojektowano nawierzchnię o następujących parametrach: - nawierzchnia drogi gminnej z destruktu bitumicznego oraz skropienie emulsją asfaltową o grub. 5 cm, - podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm o grub. 5 cm, - podbudowa z tłucznia gruzobetonowego frakcji 0/62 mm - warstwa dolna o grub. 20 cm, - szerokość jezdni 4,0m, - pobocza gruntowe o szerokości 0,5m. Przedmiotowa droga jest drogą o nawierzchni gruntowej z małym natężeniem ruchu. Na przedmiotowe prace Zamawiający posiada zgłoszenie w oparciu o art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290). Główne obowiązki Wykonawcy w ramach zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i uzgodnienia z odpowiednimi organami projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz do zapewnienia dojazdów i dojść do posesji, a także wszelkich objazdów, przejazdów, związanych z planowaną inwestycją. Ilekroć w dokumentacji określono nazwę produktu lub technologii, należy rozumieć, że dopuszcza się rozwiązania równoważne. Oferując urządzenia równoważne Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do oferty stosownych dokumentów zawierajacych opis oraz parametry tych produktów po to, aby Zamawiający mógł ocenić czy są to produkty równoważne. Dodatkowe wymagania i zalecenia Zamawiającego. -zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia (koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca), -wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i materiałów, ich zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia, -wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, -ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy, -zastosowane przez Wykonawcę materiały i wyroby budowlane powinny spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo budowlane (art. 10), to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi, -Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, - Wykonawca powinien zorganizować teren budowy oraz zabezpieczyć teren wykonywania prac przed dostępem osób trzecich, -Wykonawca zagospodaruje odpady zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.), wywóz odpadów budowlanych odbywa się na koszt Wykonawcy. Wykonawca zapewni utylizacje odpadów stałych, -Wykonawca po zakończeniu robót uporządkuje teren budowy, -Wykonawca pokryje ewentualne koszty napraw uszkodzonych urządzeń technicznych i budowli oraz dokona stosownych napraw wymaganych przez administratorów obiektów ( linie technologiczne, światłowód, sieć wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, istniejący drzewostan). Podkłady geodezyjne na których został sporządzony projekt może nie zawierać wszystkich informacji i szczegółów o terenie oraz wbudowanej infrastrukturze. Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży w formie trwale spiętej wszelkie dokumenty związane z przedmiotem zamówienia, a zwłaszcza : a) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji, b) dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia, c) dokona inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej . Zamawiający informuje, że załączone przedmiary uszczegóławiające przedmiot zamówienia mają charakter informacyjny i pomocniczy i nie są obligatoryjne dla Wykonawcy. Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost ze Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), jak również nieujęte w STWiOR, a niezbędne do wykonania zadania, tj.: obsługę i inwentaryzację geodezyjną wykonywanych robót, roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie zaplecza i terenu budowy (dostawa wody, usuwanie ścieków, wywóz śmieci, organizacja zaplecza socjalnego, oświetlenie, zasilanie w energię elektryczną, telefon, dozorowanie, itp.), koszty wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku realizacji robót, jak również wszelkich badań a także opłat. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się skróconym projekcie budowlanym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w załączniku nr 8 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wydłużenie okresu gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.kwilcz.pl/przetargi.php
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach