Przetargi.pl
Utrzymanie cieków naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i urządzeń melioracji podstawowych w 2016 r. Województwo: Wielkopolskie

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Lesznie ogłasza przetarg

 • Adres: 64-100 Leszno, ul. Śniadeckich 5
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 065 5295640 , fax. 065 5295671
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Lesznie
  ul. Śniadeckich 5 5
  64-100 Leszno, woj. wielkopolskie
  tel. 065 5295640, fax. 065 5295671
  REGON: 00658640000410
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzmiuw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie cieków naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i urządzeń melioracji podstawowych w 2016 r. Województwo: Wielkopolskie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z utrzymaniem (konserwacją) w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych oraz urządzeń melioracji podstawowych, zapewniających ich drożność oraz swobodny spływ wód. Zamówienie zostało podzielone na 5 części (obiektów). Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części (obiektów), z podaniem ich lokalizacji (kilometrażu) określają: - wytyczne wykonania i odbioru prac utrzymaniowych dla obiektów od nr 1 do nr 5 - załącznik nr 9.1 - 9.5 do SIWZ, - przedmiary robót dla obiektów od nr 1 do nr 5 - załącznik nr 10.1 - 10.5 do SIWZ, - mapy poglądowe z naniesioną lokalizacją robót dla obiektów od nr 1 do nr 5 - załącznik nr 11.1 - 11.5 do SIWZ. Wykaz części (obiektów) z podziałem na elementy objęte zamówieniem: Zamówienie zostało podzielone na 5 części (obiektów). Część nr 1 - Obiekt nr 1 - Dąbrocznia, Pijawka, Domaradzki, Most III, Zbiornik wodny Jutrosin, Kanał Borownica, Radęca, Orla 1. Utrzymanie cieku Dąbrocznia w km 10+417-19+650 - Etap 1 gm. Miejska Górka, pow. rawicki, woj. wielkopolskie Na przedmiotowym obiekcie występuje partycypacja w kosztach. Zakres robót finansowanych przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Lesznie, ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno to: Utrzymanie cieku Dąbrocznia w km 10+417-10+947 i 11+175-19+650 - mechaniczne wykoszenie ze skarp i dna cieku z wygrabieniem wykoszonych porostów w km 10+417-10+947 i 15+040-19+650 - lokalne wydobycie z cieku roślin korzeniących się (hakowanie) w km 10+417-10+947 i 15+040-19+650 - ręczne wykoszenie ze skarp i dna cieku z wygrabieniem wykoszonych porostów w km 12+780-15+040 - lokalne wydobycie z cieku roślin korzeniących się (hakowanie) w km 12+780-15+040 - lokalne odkrzaczanie skarp w km 10+417-19+650 Zakres robót finansowanych przez Gminę Miejska Górka, ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka to: Utrzymanie cieku Dąbrocznia w km 10+947-11+175 - mechaniczne wykoszenie ze skarp i dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów w km 10+947-11+175 2. Utrzymanie cieku Pijawka w km 8+170-11+750 - Etap 2 gm. Miejska Górka, pow. rawicki, woj. wielkopolskie Na przedmiotowym obiekcie występuje partycypacja w kosztach. Zakres robót finansowanych przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Lesznie, ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno to: Utrzymanie cieku Pijawka w km 8+170-9+046 i 9+432-11+750 - ręczne wykoszenie porostów ze skarp cieku z wygrabieniem na długości 3,194 km - ręczne wykoszenie porostów z dna cieku z wygrabieniem na długości 3,194 km Zakres robót finansowanych przez Hodowlę Zarodową Zwierząt Żołędnica Sp. z o.o., Żołędnica 41, 63-911 Żołędnica to: Utrzymanie cieku Pijawka w km 9+046-9+432 - ręczne wykoszenie porostów ze skarp cieku z wygrabieniem na długości 0,386 km - ręczne wykoszenie porostów z dna cieku z wygrabieniem na długości 0,386 km 3. Utrzymanie cieku Domaradzki w km 0+000-3+536 - Etap 3 gm. Pakosław i Jutrosin, pow. rawicki, woj. wielkopolskie Zakres robót obejmuje: - ręczne wykoszenie ze skarp i dna cieku z wygrabieniem wykoszonych porostów na długości 3,536 km 4. Utrzymanie cieku Most III w km 0+000-1+670 - Etap 4 gm. Jutrosin, pow. rawicki, woj. wielkopolskie Zakres robót obejmuje: - ręczne wykoszenie ze skarp i dna cieku z wygrabieniem wykoszonych porostów na długości 1,670 km 5. Utrzymanie Zbiornika wodnego Jutrosin - Etap 5 gm. Jutrosin, pow. rawicki, woj. wielkopolskie Zakres robót na przedmiotowym zbiorniku obejmuje: - mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp odwodnych zbiornika oraz wygrabienie wykoszonych porostów - mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp odpowietrznych zbiornika od strony Orli oraz wygrabienie wykoszonych porostów - mechaniczne wykoszenie porostów ławki odpowietrznej od strony Orli oraz wygrabienie wykoszonych porostów - mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp odpowietrznych od strony Radęcy oraz wygrabienie wykoszonych porostów - mechaniczne wykoszenie porostów z ławki odpowietrznej od strony Radęcy oraz wygrabienie wykoszonych porostów - mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp wyspy oraz wygrabienie wykoszonych porostów - mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp cieku i ręczne wykoszenie dna cieku oraz wygrabienie wykoszonych porostów - Rów R-5 w km 0+000-2+232 6. Utrzymanie cieku Kanał Borownica w km 0+000-5+090 - Etap 6 gm. Jutrosin, pow. rawicki, woj. wielkopolskie Zakres robót obejmuje: - ręczne wykoszenie ze skarp i dna cieku z wygrabieniem wykoszonych porostów na długości 5,090 km - mechaniczne wykoszenie obwałowania prawego w km 0+000-2+120 oraz lewego w km 0+000-2+380 7. Utrzymanie cieku Radęca w km 0+000-2+015 oraz rowów podsiąkowych - Etap 7 gm. Jutrosin, pow. rawicki, woj. wielkopolskie Zakres robót na przedmiotowym cieku obejmuje: - mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna cieku oraz wygrabienie wykoszonych porostów na długości 2,015 km - mechaniczne wykoszenie obwałowania oraz wygrabienie wykoszonych porostów w km 0+000-1+939 (lewe) i 1+203-1+939 (prawe) na długości 2,675 km - mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i ręczne wykoszenie dna oraz wygrabienie wykoszonych porostów - rów odsiąkowy R-3 w km 0+000-0+777 - mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i ręczne wykoszenie dna oraz wygrabienie wykoszonych porostów - rów odsiąkowy R-3-1 w km 0+000-0+444 - mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i ręczne wykoszenie dna oraz wygrabienie wykoszonych porostów - rów odsiąkowy R-3-2 w km 0+000-0+046 8. Utrzymanie cieku Orla w km 21+282-47+236 - Etap 8 gm. Rawicz, Pakosław i Jutrosin, pow. rawicki, woj. wielkopolskie Zakres robót finansowanych przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Lesznie, ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno to: Utrzymanie cieku Orla w km 21+282-40+012 i 40+660-47+236 - mechaniczne wykoszenie skarp i dna cieku wraz z wygrabieniem w km 21+500-40+012 i 40+660-47+236 na długości 25,088 km - mechaniczne wykoszenie obwałowania i ciągów komunikacyjnych z wygrabieniem w km 21+282-40+012 - wał lewy i prawy i 40+660-47+236 - wał lewy oraz 40+660-45+640; 47+179-47+236 - wał prawy Zakres robót finansowanych przez Gminę Rawicz, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz to: Utrzymanie cieku Orla w km 21+282-21+500 - mechaniczne wykoszenie skarp i dna cieku wraz z wygrabieniem w km 21+282-21+500 na długości 0,218 km Zakres robót finansowanych przez Wodociągi Gminne Sp. z o.o., ul. Leśna 42, 63-920 Pakosław to: Utrzymanie cieku Orla w km 40+012-40+660 - mechaniczne wykoszenie skarp i dna cieku wraz z wygrabieniem w km 40+012-40+660 na długości 0,648 km - mechaniczne wykoszenie obwałowania i ciągów komunikacyjnych z wygrabieniem w km 40+012-40+660 na długości 0,648 km Część nr 2 - Obiekt nr 2 - Kanał Obiegowy, Rów Polski 1. Utrzymanie cieku Kanał Obiegowy w km 0+000-1+122 - Etap 1 gm. Poniec, pow. gostyński, woj. wielkopolskie Na przedmiotowym obiekcie występuje partycypacja w kosztach. Zakres robót finansowanych przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Lesznie, ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno: Utrzymanie cieku Kanał Obiegowy w km 0+000-1+122 w wysokości 60% kosztów konserwacji - ręczne wykoszenie ze skarp cieku z wygrabieniem wykoszonych porostów - ręczne wykoszenie z dna cieku z wygrabieniem wykoszonych porostów Zakres robót finansowanych przez Gminę Poniec, Rynek 1, 64-125 Poniec: Utrzymanie cieku Kanał Obiegowy w km 0+000-1+122 w wysokości 40% kosztów konserwacji - ręczne wykoszenie ze skarp cieku z wygrabieniem wykoszonych porostów - ręczne wykoszenie z dna cieku z wygrabieniem wykoszonych porostów 2. Utrzymanie cieku Rów Polski w km 0+000-21+600 - Etap 2 gm. Święciechowa, Rydzyna, pow. leszczyński, woj. wielkopolskie gm. Poniec, pow. gostyński, woj. wielkopolskie Rów Polski w km 0+000-8+100 z koryta jednodzielnego - mechaniczne wykoszenie porostów z dna cieku z wygrabieniem wykoszonych porostów - mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp cieku z pocięciem roślinności na sieczkę z rozłożeniem równomiernym na powierzchni wykoszonej Wał lewy km 2+500-8+100 i rów odsiąkowy - mechaniczne wykoszenie porostów z wału lewego cieku z pocięciem roślinności na sieczkę z rozłożeniem równomiernym na powierzchni wykoszonej wału - mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna rowu odsiąkowego z pocięciem roślinności na sieczkę z wygrabieniem ze skarp i dna w km 5+400-6+044 (644 mb), 6+332-6+631 (299 mb) Wał prawy km 0+000-8+100 i rów odsiąkowy - mechaniczne wykoszenie porostów z wału prawego cieku z pocięciem roślinności na sieczkę z rozłożeniem równomiernym na powierzchni wykoszonej wału - mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna rowu odsiąkowego z pocięciem roślinności na sieczkę z wygrabieniem ze skarp i dna w km 2+620-5+083 - mechaniczne wykoszenie porostów z ławeczki z pocięciem roślinności na sieczkę w km 2+620-5+083 - mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna rowu odsiąkowego z pocięciem roślinności na sieczkę z wygrabieniem ze skarp i dna w km 5+920-6+443 Rów Polski w km 8+100-9+887 z koryta jednodzielne z obwałowaniem - mechaniczne wykoszenie porostów z dna cieku z wygrabieniem wykoszonych porostów - mechaniczne wykoszenie porostów z wałów z pocięciem roślinności na sieczkę z rozłożeniem równomiernym na powierzchni wykoszonej wału Rów Polski w km 9+887-20+032 koryto dwudzielne z obwałowaniem i rowem odsiąkowym - mechaniczne wykoszenie porostów z dna cieku z wygrabieniem wykoszonych porostów - mechaniczne wykoszenie porostów z wałów z pocięciem roślinności na sieczkę z rozłożeniem równomiernym na powierzchni wykoszonej wału - mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna rowu odsiąkowego z pocięciem roślinności na sieczkę z wygrabieniem ze skarp i dna w km 12+592-14+653 Rów Polski w km 20+032-21+100 koryto jednodzielne - ręczne wykoszenie porostów ze skarp cieku z wygrabieniem wykoszonych porostów - ręczne wykoszenie porostów z dna cieku z wygrabieniem wykoszonych porostów Rów Polski w km 21+100-21+600 koryto jednodzielne - ręczne wykoszenie porostów ze skarp cieku z wygrabieniem wykoszonych porostów - ręczne wykoszenie porostów z dna cieku z wygrabieniem wykoszonych porostów Część nr 3 - Obiekt nr 3 - Doprowadzalnik B, Kanał Wonieski, Zbiornik Wonieść, Samica-Osieczna 1. Utrzymanie cieku Doprowadzalnik B w km 0+000-3+238 - Etap 1 gm. Osieczna, pow. leszczyński, woj. wielkopolskie gm. Krzywiń, pow. kościański, woj. wielkopolskie Zakres robót na przedmiotowym cieku obejmuje: - ręczne wykoszenie porostów z dna i skarp cieku z wygrabieniem wykoszonych porostów na długości 3,238 km - ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia na obszarze 0,050 ha 2. Utrzymanie cieku Kanał Wonieski w km 0+000-2+568 - Etap 2 gm. Kościan, pow. kościański, woj. wielkopolskie Zakres robót na przedmiotowym cieku obejmuje: - mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna cieku z wygrabieniem wykoszonych porostów na długości 2,568 km - ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia na obszarze 0,040 ha 3. Utrzymanie Zbiornika Wonieść na zaporze nr 1, 2, 3, 4, 5 i zaporze czołowej - Etap 3 gm. Osieczna, pow. leszczyński, woj. wielkopolskie gm. Śmigiel, Kościan,Krzywiń, pow. kościański, woj. wielkopolskie Zakres robót obejmuje: - ręczne i mechaniczne wykoszenie oraz ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia Zapory nr 1 km 0+000-1+880, Zapory nr 2 km 0+000-1+035, Zapory nr 3 km 0+000-2+080, Zapory nr 4 km 0+000-0+500 i Zapory nr 5 km 0+000-2+160 - ręczne wykoszenie zapory oraz ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia Zapory czołowej w km 0+000-1+200 4. Utrzymanie cieku Samica-Osieczna w km 0+000-7+988 - Etap 4 gm. Osieczna, pow. leszczyński, woj. wielkopolskie Zakres robót na przedmiotowym cieku obejmuje: - ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna cieku z wygrabieniem wykoszonych porostów na długości 7,988 km - ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia z oczyszczeniem terenu po wykarczowaniu w km 0+000-3+616 na obszarze 0,055 ha i w km 3+616-7+988 na obszarze 0,045 ha Część nr 4 - Obiekt nr 4 - Kanał Ulgi Kościańskiego Kanału Obry, Mosiński Kanał Obry, Kościański Kanał Obry, Prut 1. Utrzymanie cieku Kanał Ulgi Kościańskiego Kanału Obry w km 0+000-1+220 - Etap 1 m. Kościan, pow. kościański, woj. wielkopolskie Zakres robót na przedmiotowym cieku obejmuje: - mechaniczne wykoszenie porostów z dna cieku na długości 1,220 km 2. Utrzymanie cieku Mosiński Kanał Obry w km 11+825-27+070 - Etap 2 gm. Kościan, Czempiń, pow. kościański, woj. wielkopolskie Zakres robót na przedmiotowym cieku obejmuje: - mechaniczne wykoszenie porostów z dna cieku na długości 15,245 km 3. Utrzymanie cieku Kościański Kanał Obry w km 0+000-16+200 - Etap 3 gm. Kościan, pow. kościański, woj. wielkopolskie Zakres robót na przedmiotowym cieku obejmuje: - mechaniczne wykoszenie porostów z dna cieku na długości 16,200 km 4. Utrzymanie cieku Prut w km 0+000-3+722 - Etap 4 gm. Kościan, pow. kościański, woj. wielkopolskie Zakres robót na przedmiotowym cieku obejmuje: - mechaniczne wykoszenie porostów z dna cieku na długości 3,722 km Część nr 5 - Obiekt nr 5 - Południowy Kanał Obry 1. Utrzymanie cieku Południowy Kanał Obry w km 0+000-54+000 - Etap 1 gm. Wolsztyn, Przemęt, pow. wolsztyński, woj. wielkopolskie gm. Wielichowo, pow. grodziski, woj. wielkopolskie gm. Śmigiel, Kościan, pow. kościański, woj. wielkopolskie Na przedmiotowym obiekcie występuje partycypacja w kosztach: Zakres robót finansowanych przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Lesznie, ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno to: Utrzymanie cieku Południowy Kanał Obry w km 0+000-26+550; 27+300-54+000 w km 0+000-5+000 - mechaniczne wykoszenie porostów z dna cieku z wygrabieniem i wywiezieniem roślinności - mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp cieku w km 5+000-11+800 - mechaniczne wykoszenie porostów z dna cieku z wygrabieniem i wywiezieniem roślinności w km 11+800-26+550 i 27+300-35+520 - mechaniczne wykoszenie porostów z dna cieku z wygrabieniem - ręczne wykoszenie porostów ze skarp cieku w km 35+520-54+000 - mechaniczne wykoszenie porostów z dna cieku - ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia na obszarze 2,500 ha Zakres robót finansowanych przez Gminę Przemęt, Urząd Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt to: Utrzymanie cieku Południowy Kanał Obry w km 26+550-27+300 - mechaniczne wykoszenie dna cieku wraz z wygrabieniem na długości 0,750 km - ręczne wykoszenie porostów ze skarp cieku na długości 0,750 km
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 773100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium. 1. Wadium na poszczególne części zamówienia (obiekty) ustala się na kwotę: 1.1. Część nr 1 - 10 500,00 zł, 1.2. Część nr 2 - 5 600,00 zł, 1.3. Część nr 3 - 2 500,00 zł, 1.4. Część nr 4 - 2 800,00 zł, 1.5. Część nr 5 - 4 300,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wzmiuw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach