Przetargi.pl
Remont kuchni na parterze oraz poddasza wraz z przebudową węzłów sanitarnych dla Państwowej Bursy Szkół Artystycznych w Poznaniu w budynku Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej przy ul. Gołębiej 8 w Poznaniu

Państwowa Bursa Szkół Artystycznych ogłasza przetarg

 • Adres: 61-736 Poznań, ul. Hejmowskiego 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8585-485 , fax. 61 8585-481
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Bursa Szkół Artystycznych
  ul. Hejmowskiego 1 1
  61-736 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8585-485, fax. 61 8585-481
  REGON: 00027748600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: sekretariat@bursaart.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont kuchni na parterze oraz poddasza wraz z przebudową węzłów sanitarnych dla Państwowej Bursy Szkół Artystycznych w Poznaniu w budynku Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej przy ul. Gołębiej 8 w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem kuchni znajdującej się na parterze budynku oraz poddasza budynku wraz z przebudową węzłów sanitarnych w zabytkowym budynku Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Poznaniu, położonym przy ul. Gołębiej 7, wpisanym do rejestru zabytków - działka nr 62, obręb Poznań, ul. Kozia 3,5. 2. Kuchnia będąca przedmiotem opracowania jest zlokalizowana na parterze w budynku Państwowej Szkoły Baletowej. Obsługuje dzieci chodzące do szkoły baletowej oraz mieszkające w bursie mieszczącej się na poddaszu tego budynku. Wejście do kuchni dla pracowników prowadzi z klatki schodowej od ul. Klasztornej. Drugie wejście znajduje się od strony prześwitu w parterze budynku od ul. Koziej. Pomieszczenia kuchni wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi wykazują duże zużycie w związku z tym wymagają kapitalnego remontu. Strefy kuchni: a) strefa magazynowania - chłodziarki i lodówki, b) obróbka warzyw, c) obróbka mięsa, d) kuchnia, e) przygotowywanie kanapek, f) wydawanie posiłków, g) zmywalnia. Szczegółowy opis robót koniecznych do wykonania znajduje się w dokumentacji projektowej. 3. Na poddaszu budynku znajdują się pomieszczenia Państwowej Bursy Szkół Artystycznych. Zamieszkane są przez dzieci uczące się w podstawowej Państwowej Szkole Baletowej. Bursa przewidziana jest dla 25 dzieci, dziewczynek i chłopców. Pokoje są 1- i 2-osobowe. W bursie znajdują się 2 węzły sanitarne dla dzieci oraz jedno 3 oczko sanitarne dla opiekunów, zaplecze kuchenne wraz z pralką przeznaczoną do użytkowania dla dzieci. Pomieszczenia mieszkalne wykazują bardzo duży stopień zużycia. Z poziomu terenu do pomieszczeń Bursy prowadzi zamknięta klatka schodowa KL1, przewidziana jako ewakuacyjna. Do celów ewakuacyjnych wykorzystywana jest również klatka schodowa KL2, biegnąca przez teren Szkoły Tańca. Ze względu na specyfikę Szkoły Baletowej nie przewidziano zapewnienia dostępu dla osób niepełnosprawnych. Projektowany zakres prac budowlanych pomieszczeń bursy dotyczy robót budowlanych, wewnętrznych instalacji elektrycznych oraz instalacji sanitarnej. W zakresie znajduje się m.in. a) przebudowa węzłów sanitarnych dla dzieci, b) wydzielenie węzła sanitarnego dla opiekunów tuż przy ich pokoju, c) wydzielenie węzła sanitarnego dla chłopców, d) pomieszczenie kuchenne z lodówką dla dzieci zostaje przeniesione w sąsiedztwo pokoju opiekunów i połączone z ich pokojem, - wprowadzenie drzwi pomiędzy pokojem opiekunów, a pomieszczeniem kuchennym, e) wydzielenie pokoju socjalnego dla obsługi - zmiana w przebiegu ścianek działowych, f) zmiana w przebiegu ścianek wydzielających pokój pracy cichej, oraz likwidacja odcinków ścian istniejących, g) wydzielenie z korytarza dodatkowego pokoju dla dzieci, h) zamurowanie otworów okiennych w ścianie pomieszczenia nr 322, i) wymiana okien do pokoi wraz z parapetami drewnianymi - 13 szt. od dziedzińca wewnętrznego oraz 4 szt. od ul. Świętosławskiej, j) wymiana wszystkich drzwi, k) zamurowanie wnęki po starym hydrancie i wprowadzenie nowego hydrantu HP 25 z wężem połsztywnym, l) odciążenie sufitu nad pomieszczeniami bursy - usunięcie warstwy polepy, wprowadzenie zamiast niej warstwy wełny mineralnej, m) wymiana sufitu podwieszonego od spodu stropu drewnianego. Szczegółowy opis robót koniecznych do wykonania znajduje się w dokumentacji projektowej. 4. Zakres prac i obowiązków obejmuje również m.in.: a) sporządzenie dokumentacji fotograficznej przed rozpoczęciem robót, utrwalającej istniejący stan obiektów i elementów zagospodarowania terenu (jako materiał dowodowy w razie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych właścicieli nieruchomości w związku z prowadzonymi robotami), b) dokumentację powykonawczą, c) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, d) uporządkowanie i przywrócenie zagospodarowania terenu po prowadzonych robotach, e) zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą o odpadach. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac niewymienionych, a które okażą się niezbędne do kompletnego wykonania wszelkich robót przewidzianych do realizacji w ramach dokumentacji projektowej. 5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczne wejście do budynku Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej, w której od dnia 01.09.2016r. trwać będą zajęcia zgodne z terminarzem kalendarza szkolnego. Wykonawca zobowiązany jest tak zorganizować pracę, by nie zakłócać funkcjonowania szkoły w trakcie prowadzonych robót. 6. Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania pozwolenia na użytkowanie w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu bezusterkowego odbioru robót. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączone do SIWZ: dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 18.000 PLN. 2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 3. Wadium może być wnoszone w jednej z następujących form: a) Pieniądz - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 34101014690010361391200000 b) poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancja bankowa; d) gwarancja ubezpieczeniowa; e) poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego (datę wpływu na konto Zamawiającego, nie datę dokonania polecenia przelewu). 5. Kserokopię dowodu przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, należy dołączyć do oferty. 6. Wadium w innej formie niż pieniężna powinno być złożone w sekretariacie Zamawiającego (oryginał) przed terminem otwarcia ofert. Do oferty należy załączyć poświadczoną kopię dokumentu. 7. Z treści dokumentu wadialnego (w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez 15 Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 8. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium w jednej z podanych form zostanie wykluczony z postępowania. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający zwróci również wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, d) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejsza.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bursaart.poznan.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach