Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 675912P i nr 675940P Godziesze Małe - Zadowice - etap I

Gmina Godziesze Wielkie ogłasza przetarg

 • Adres: 62-872 Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7611089 , fax. 062 7611053
 • Data zamieszczenia: 2016-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Godziesze Wielkie
  ul. 11 Listopada 10 10
  62-872 Godziesze Wielkie, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7611089, fax. 062 7611053
  REGON: 25085516200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.godzieszewwielkie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 675912P i nr 675940P Godziesze Małe - Zadowice - etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 675912 P i 675940 P Godziesze Małe i Zadowice - etap I - na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5312 P w miejscowości Godziesze Małe do km 1+041. Długość odcinka drogi 1 041,0 m. Zakres robót obejmuje: 1. wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm + 5 cm po zagęszczeniu, 2. budowę nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,50 m, grubości 4 cm, z obustronnymi poboczami tłuczniowymi o grubości 7 cm. po uwałowaniu, o szerokości 0,50 m. 3. odwodnienie drogi poprzez zachowanie istniejących spadków podłużnych i nadanie normatywnych spadków poprzecznych do istniejących rowów w pasie drogowym, które należy oczyścić z namułu. 4. wykonanie oznakowania wg. opracowanego projektu organizacji ruchu. Zakres zamówienia opisany został szczegółowo w formularzu przedmiaru robót, zamieszczonym jako odrębny plik.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.godzieszewielkie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach