Przetargi.pl
Dowożenie i odwożenie dzieci szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Miejska Górka w roku szkolnym 2011/2012

Gmina Miejska Górka ogłasza przetarg

 • Adres: 63-910 Miejska Górka, Rynek 33
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-65 5474507 , fax. 0-65 5474421
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Górka
  Rynek 33 33
  63-910 Miejska Górka, woj. wielkopolskie
  tel. 0-65 5474507, fax. 0-65 5474421
  REGON: 41105077000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miejska-gorka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowożenie i odwożenie dzieci szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Miejska Górka w roku szkolnym 2011/2012
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Dowóz i odwóz dzieci szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Miejska Górka w okresie od 1.09.2011 r. do 29.06.2012 r. ,od poniedziałku do piątku z wyłączeniem ferii zimowych, dni świątecznych i innych dni dodatkowo wolnych od nauki szkolnej. 2. Do wykonania zadania Wykonawca musi dysponować czteroma autobusami, w tym dwoma do przewozu jednorazowo 55 osób; jednym do przewozu jednorazowo 50 osób i jednym do przewozu jednorazowo 35 osób, odpowiednio przygotowanych, pod względem stanu technicznego. 3. Zatrudniać przynajmniej czterech pracowników na stanowisku kierowców. 4. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek zatrudnienia uprawnionych opiekunów odpowiedzialnych za dzieci w trakcie wykonywania usługi, jeden opiekun na jeden autobus. 5. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynatora w stosunku do kierowców i opiekunów. 6. Średnia trasa autobusu A1 w ciągu jednego dnia wynosi 68 km. Średnia trasa autobusu A2 w ciągu jednego dnia wynosi 88 km. Średnia trasa autobusu A3 w ciągu jednego dnia wynosi 196 km. Średnia trasa autobusu A4 w ciągu jednego dnia wynosi 109 km. Łączna średnia trasa czterech autobusów w ciągu jednego dnia wynosi około 461 km. Trasy autobusów przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. 7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osobom przewożonym właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny oraz niezbędnych wygód zgodnie z przepisami i zasadami określonymi w prawie przewozowym, że szczególnym uwzględnieniem zasad przewozu dzieci i młodzieży szkolnej. 8. Wykonawca usługi zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. 9. W przypadku awarii środka transportu / z jakichkolwiek przyczyn / w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępczy środek transportu. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie ilości kilometrów oraz godzin dowożenia i odwożenia. 11. Zamawiający musi być informowany o konieczności wykonania dodatkowych usług przewozowych. 12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miejska-gorka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach