Przetargi.pl
Dowozu dzieci z terenu gminy Łobżenica w roku 2016/2017 do Szkół Podstawowych w Wiktorówku, Dźwiersznie Małym, Fanianowie, Łobżenicy i Gimnazjum w Łobżenicy oraz do Przedszkola Publicznego w Łobżenicy.

Gmina Łobżenica ogłasza przetarg

 • Adres: 89-310 Łobżenica, ul. Sikorskiego 7
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 286 81 00, 286 81 10 , fax. 67 286 81 39
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łobżenica
  ul. Sikorskiego 7 7
  89-310 Łobżenica, woj. wielkopolskie
  tel. 67 286 81 00, 286 81 10, fax. 67 286 81 39
  REGON: 57079120100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lobzenica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowozu dzieci z terenu gminy Łobżenica w roku 2016/2017 do Szkół Podstawowych w Wiktorówku, Dźwiersznie Małym, Fanianowie, Łobżenicy i Gimnazjum w Łobżenicy oraz do Przedszkola Publicznego w Łobżenicy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa: Załącznik nr 1 - Harmonogram tras 1,2,3,4,5.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie:5 000,00 zł, (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b, ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2014 r. , poz. 1804 z póź. zm). W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Łobżenicy Nr 65 8938 0006 0000 1397 2000 0017 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu należy przedłożyć oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem) polecenia przelewu bankowego lub dowód wpłaty. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach: oryginał dokumentu wadialnego (poręczenia lub gwarancji) należy załączyć do oferty. UWAGA! Zamawiający prosi Wykonawców o nie zszywanie z pozostałą częścią oferty oryginału dokumentu wadialnego, z uwagi na to, iż dokument ten zostanie po otwarciu ofert zdeponowany w kasie Zamawiającego. Kopia dokumentu wadialnego (poręczenia lub gwarancji), potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę winna stanowić część oferty (winna być trwale zszyta z zasadniczą treścią oferty). W przypadku wniesienia wadium wnoszonego w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji), termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą; miejsce i termin zwrotu gwarancji. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: Wykonawca którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. UWAGA! W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum), gdy wadium wnoszone jest w formie gwarancji, Zamawiający wymaga aby zostało ono wniesione przez wszystkich członków konsorcjum lub zawierało informację, że wykonawca je wnoszący (np. lider), wnosi je w imieniu wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, a nie w imieniu własnym. W przypadku wniesienia wadium w postaci pieniądza, wraz z potwierdzeniem przelewu lub dowodem wpłaty należy złożyć dokument (np. oświadczenie) potwierdzający, że wykonawca je wnoszący (np. lider), wnosi je w imieniu wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, a nie w imieniu własnym. Powyższe może również wynikać z pełnomocnictwa, bądź z umowy konsorcjum.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lobzenica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach