Przetargi.pl
Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Jaraczewo w roku szkolnym 2016/2017

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Jaraczewie ogłasza przetarg

 • Adres: 63-233 Jaraczewo, ul. Jarocińska 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 740 80 20 , fax. 62 740 80 21
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Jaraczewie
  ul. Jarocińska 1 1
  63-233 Jaraczewo, woj. wielkopolskie
  tel. 62 740 80 20, fax. 62 740 80 21
  REGON: 00114067700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jaraczewo.bip.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Jaraczewo w roku szkolnym 2016/2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi transportowej polegającej na przewozach dzieci i młodzieży szkolnej w roku szkolnym 2016/2017 do przedszkoli, szkół i zespołów szkół na terenie gminy Jaraczewo. Przedmiot zamówienia obejmuje trzy trasy, na których łączna dzienna ilość kilometrów wynosi: 499 km. Minimalna liczba miejsc w desygnowanym do wykonywania usługi środku przewozowym została określona poniżej, indywidualnie dla każdej trasy. Poniższa charakterystyka tras zawiera również łączną dzienną długość km oraz godziny odjazdów. Opiekę nad uczniami w czasie przewozu zapewnia Zamawiający. Opis przebiegu tras z godzinami odjazdów: TRASA I Kurs I: Jaraczewo- Bielejewo - Panienka - Zalesie Huby- Góra- Jaraczewo- Gola ul. Okrężna- Gola szkoła- sala Jaraczewo- Gola Szkoła- Jaraczewo Kurs II: Jaraczewo- Góra- Zalesie Huby- Bielejewo- Panienka- Góra- Parzęczew- Jaraczewo- Gola Kurs III: Gola- Jaraczewo- Góra- Brzostów- Zalesie Huby- Bielejewo- Panienka- Góra- Parzęczew- Łobez- Gola Kurs IV: Gola- Jaraczewo- Góra- Brzostów- Zalesie Huby- Bielejewo- Panienka- Jaraczewo Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych realizowany będzie autobusem posiadającym minimum 100 miejsc ( w tym minimum 70 miejsc siedzących, o ilości dostępnych miejsc decyduje wpis do dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz aktualne badania techniczne). Długość trasy wynosi 200 km dziennie. Przewoźnik wykonywać będzie usługę w następujący sposób: poniedziałek- piątek w godzinach od kurs I: 6.45 - 8.30, kurs II, III, IV: 12.30- 15.50 TRASA II Kurs I: Jaraczewo- Łobez- Góra- Parzęczew- Góra- Brzostów- Zalesie - Parzęczew - Łobzowiec - Wojciechowo- Jaraczewo Kurs II: Jaraczewo- Łobez- Łukaszewo- Gola szkoła- Niedźwiady- Gola ul. Okrężna- Gola szkoła- Łukaszewo- Przedszkole Jaraczewo- Jaraczewo szkoła Kurs III: Jaraczewo- Gola- Jaraczewo Kurs IV: Jaraczewo- Wojciechowo- Łobzowiec- Parzęczew- Łobzowiec-Jaraczewo- Gola- Łukaszewo- Niedźwiady- Gola Kurs V: Gola- Jaraczewo- Łobez-Jaraczewo Kurs VI: Jaraczewo- Wojciechowo- Łobzowiec- Parzęczew- Przedszkole Jaraczewo- Jaraczewo szkoła Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych realizowany będzie autobusem posiadającym minimum 100 miejsc ( w tym minimum 70 miejsc siedzących, o ilości dostępnych miejsc decyduje wpis do dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz aktualne badania techniczne). Długość trasy wynosi 190 km dziennie. Przewoźnik wykonywać będzie usługę w następujący sposób: poniedziałek- piątek w godzinach od kura I, II, III: 6.50 - 9.20, kurs IV, V, VI: 12.30- 15.50 TRASA III Kurs I: Jaraczewo- Parzęczew wieś- Nosków- Cerekwica Stara- Cerekwica Stara pod lasem- Poręba- Wojciechowo- Poręba- Rusko Szkoła Kurs II: Rusko Szkoła - Cerekwica Nowa- Strzyżewko- Suchorzewko wieś- Rusko Szkoła Kurs III: Rusko Szkoła - Rusko Huby - Cerekwica Stara (pod las) - Cerekwica (Ośrodek Wychowawczy) - Cerekwica Nowa - Strzyżewsko- Suchorzewko wieś- Rusko Kurs IV: Rusko Szkoła- Strzyżewko - Suchorzewko wieś - Rusko Szkoła Kurs V: Rusko Szkoła - Strzyżewko - Cerekwica Nowa - Poręba - Wojciechowo - Poręba - Cerekwica Stara (pod las) - Nosków - Parzęczew wieś - Jaraczewo Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych realizowany będzie autobusem posiadającym minimum 75 miejsc ( w tym minimum 60 miejsc siedzących, ze względu na dużą liczbę dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, o ilości dostępnych miejsc decyduje wpis do dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz aktualne badania techniczne). Długość trasy wynosi: 109 km dziennie. Przewoźnik wykonywać będzie usługę w następujący sposób: poniedziałek- piątek w godzinach od kurs I, II, III: 7.00 - 8.20, kurs IV, V: 13.00- 15.50 Środki transportu desygnowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku, w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015 roku, poz. 305 ze zm.) ze szczególnym uwzględnieniem Rozdziału 5 i 6 tegoż rozporządzenia. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie przez osoby posiadające wymagane aktualne uprawnienia, świadectwa kwalifikacyjne i doświadczenie zawodowe. Zamawiający do każdego realizowanego przewozu wyznaczy opiekuna dzieci i młodzieży. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osobom przewożonym właściwych warunków bezpieczeństwa higieny, zgodnie z przepisami i zasadami określonymi w Prawie przewozowym ze szczególnym uwzględnieniem zasad przewozu dzieci i młodzieży szkolnej. Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty tras przewozowych, ich długości oraz liczby przewożonych osób w trakcie roku szkolnego. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przewożonym uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków przejazdu. Pojazdy, którymi przewożeni będą uczniowie muszą być sprawne pod względem technicznym. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia pojazdów, którymi przewożeni będą uczniowie od następstw nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej. Wykonawca zobowiązany jest do punktualnego i terminowego podstawiania autobusu w wyznaczonym miejscu i czasie. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.), a w szczególności art. 66 w kwestii warunków technicznych pojazdu. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 915 z późn. zm.), ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm.). Wykonawca ma obowiązek przed przystąpieniem do prowadzonego postępowania zapoznać się z przebiegiem tras przejazdu. Wykonawca ma obowiązek pozostawać w stałym kontakcie z Dyrektorami Szkół oraz osobami opiekującymi się dziećmi na trasie przejazdu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas podstawienia autobusu zastępczego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jaraczewo.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach